Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

הערות חשובות

 

התשלום בגין פוליסת הביטוח יתבצע ישירות לוובי, באמצעות אתר האינטרנט שלה או אתר המובייל שלה.

 

למען הסר ספק, פנגו+ אינה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם ללקוח פנגו+ ו/או למי מטעמו, בעקבות קבלת הצעת מחיר לרכישת ביטוח רכב ו/או בעקבות רכישת ביטוח רכב באמצעות וובי ו/או בעקבות שימוש ו/או צורך בהפעלת ביטוח הרכב אשר נרכש באמצעות וובי, והאחריות המלאה, היחידה והבלעדית לכל עניין הקשור בעניינים האמורים ולכל נזק שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם האמור, מוטל על וובי בלבד.