Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

שאלות נפוצות

מהו קוד לחניה?

במידה ונרצה להפעיל חניה שלא באמצעות הנייד הרשום במערכת או ממספר חסוי, נוכל לבצע זאת באמצעות הקשת מספר הרכב ולאחריו הקוד לחניה.

את קוד החניה ניתן להגדיר בחשבונכם הפרטי, באתר האינטרנט.