Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

תנאי שימוש "חניה ללא הפסקה"

 

שירות "חניה ללא הפסקה"

השירות מאפשר לך לחנות את רכבך בחניה אחת ללא הפסקה.
עם פנגו אתה חונה בלי דאגות!
לקוחות "פנגו סימפל" אשר ביקשו לבצע שימוש בשירות "זזתי-סיום חניה אוטומטי",
ייהנו מחניה ללא הפסקה עד לרגע הסיום האוטומטי לבקשתם ובהתאם לתנאי השימוש של השירות.

 

הכי משתלם ובטוח לחנות עם פנגו!

פעולות נדרשות לשם הפעלת השירות:

  1. הפעלה וכיבוי של שירות "חניה ללא הפסקה" באופן גורף ניתן לבצע ב"חשבון שלי".
  2. פנגו ממליצה לך להפעיל את שירות "חניה ללא הפסקה" בד בבד עם הפעלת שירות "זזתי- סיום חניה אוטומטי" והגדרת התקן Bluetooth תחת "חשבון שלי". בכפוף לתנאי השירות "זזתי-סיום חניה אוטומטי".

חשוב לדעת:

  1. במסגרת שירות "חניה ללא הפסקה" יכול ותשלח פנגו הודעות בדבר השירות ללקוחותיה ובהצטרפותך לשירות זה ניתנת הסכמת הלקוח לקבלת הודעות השירות.
  2. ניתן להגדיר את ברירת המחדל הרצויה בעבור שירות "חניה ללא הפסקה" תחת הגדרות ה"חשבון שלי". שים לב, ככל ובחרת כי השירות יופעל כברירת מחדל בחשבונך, אזי כל החניות יופעלו מעתה ללא הפסקה אוטומטית (אלא כאמור אם הנך מנוי לשירות סיום חניה אוטומטי ובהתאם לתנאיו). על המנוי מוטלת החובה לסיים את החניה במועד הרצוי. מנוי אשר לא סיים את החניה במועד הרצוי, לא תעמוד לו כל טענה כנגד פנגו, בפרט בקשר עם חיוב בגין חניה פעילה עד לתומה.
  3. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, ניתן לשנות את הבחירה באופן פרטני ולכבות/להפעיל את שרות "חניה ללא הפסקה" בעת הפעלת חניה. מובהר בזאת כי אין בשינוי פרטני וספציפי של השירות כדי לשנות את ברירת המחדל.
  4. במקרים בהם ביקשת להפעיל שירות "חניה ללא הפסקה" – לא תשלח תזכורת אישית אודות חניה פעילה. לקוח אשר מנוי גם לשירות 'Pango Simple' ו/או תזכורת אישית, מוותר בהצטרפותו לשירות "חניה ללא הפסקה" על קבלת תזכורת אישית בגין חניה פעילה וכן על תזכורת בגין סיומה הצפוי, בלא שיהא בכך כדי להפחית או לשנות את התמורה בגין שירותים אלה.
  5. לידיעתך, ייתכן והשירות אינו נתמך/ייתמך להפעלה בכל הרשויות המקומיות. על המנוי מוטלת החובה לפעול בכפוף להוראות והודעות פנגו והשילוט המקומי, בפרט במקרים אלו.
  6. למען הסר ספק, שירות "חניה ללא הפסקה" הינו שירות עזר לנהג המותנה והכפוף לתנאים שונים. האחריות להפסקת החניה וציות להוראות השירות והשילוט המקומי מוטלת על המנוי עצמו ולמנוי לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו.