תקנון מבצע פנגו - איווקס

מבצע חניה חינם – לקוחות פנגו 2018

הצדדים: חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ, ח.פ. 511457517 (להלן: "החברה") עוסקת, בין היתר, בשיווק מערכות איווקס למניעת תאונות דרכים מבית SDS (להלן:מערכת איווקס). חברת  פנגו פיי אנד גו בע"מ (להלן: פנגו) מפעילה מערכת חניה סלולארית לקהל לקוחותיה, באמצעותה מספקת, בין היתר, שירות חניה כלל ארצי על חניית כחול-לבן ושירותים נלווים לבעלי רכבים.

תיאור התקשרות: לקוחות פרטים של פנגו אשר ירכשו ויתקינו מערכת איווקס יהיו זכאים לקבלת הטבה בתשלום אגרות חניה באזורים המסומנים בכחול לבן ברשויות המקומיות, באופן בו הם יוכלו להחנות את הרכב עליו הותקן המוצר, ללא תשלום אגרת חניה, והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון זה.

משך תקופה ההטבה ותנאיה:  במהלך שלושת החודשים הראשונים החל מה – 1 לחודש הקלאנדרי העוקב ליום התקנת המוצר ברכב הלקוח, ובכל מקרה עד לתקרת שימוש מצטברת בסך 100 ₪ לכל תקופת ההטבה, ובלבד שהפעלת החניה נעשתה באמצעות האפליקציה, בטלפון הסלולארי שאת מספרו נתן הלקוח לחברה או באמצעות חיוג למוקד פנגו ב- *4500.

אופן קבלת ההטבה: הלקוח יקבל את ההטבה החל מה-1 לחודש הקלנדרי העוקב ליום התקנת המערכת.

תנאים כללים :

  1. המבצע לקבלת ההטבה יהיה בתוקף לשלושה חודשים בלבד, החברה ופנגו רשאים להפסיק את מתן ההטבה, סוג ההטבה, משך תקופתה, תקרת השימוש בה בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי;
  2. ההטבה ניתנת למימוש רק באזורים בהם מספקת פנגו שירותי תשלום בגין אגרת חניה באמצעות הטלפון הנייד, כפי שיעודכנו מעת לעת. פירוט האזורים מצוינים באתר פנגו.
  3. ההטבה תינתן אך ורק לרכב בו הותקנה מערכת איווקס ואין ההטבה ניתנת להעברה בין חשבונות ו/או בין רכבים באותו החשבון;
  4. ההטבה תקיפה אך ורק ללקוחות פרטים של פנגו, היא אינה תקפה לרכבים מסחרים ו/או ללקוחות עסקיים של פנגו, למעט לקוחות שעל אף היותם רשומים בחשבון עסקי, יכולים לחנות באופן פרטי במועדים ומקומות שאינם משולמים על ידי הארגון.
  5. בכל מקרה בו מספר רכב ו/או מספר טלפון לא הועברו לחברה בצורה נכונה החברה לא תישא בעלויות החניה ובקבלת ההטבה כאמור, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.
  6. ללקוח ידוע, כי לא ניתן לבטל את עסקת הרכישה בכפוף לאמור בס' 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010.
  7. פנגו לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו ללקוח פנגו ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל בקבלת ההטבה, למעט אם עסקינן בכשל הנובע נוכח מעשה ו/או מחדל של פנגו ו/או ופנגו פיי אנד גו בע"מ מי מטעמה.
  8. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים, כי לשם קבלת ההטבה מספר הרכב שבו הותקן המכשיר ומספרי הטלפון הסלולארי שלו יועברו לידי פנגו ויכנסו לחשבון עסקי של החברה.