תקנון מבצע ישראכרט - פנגו עד הבית

תקנון מבצע - הטבה ללקוחות פנגו בעלי כרטיס אשראי מסוג ישרכארט המצטרפים לשירות פנגו "עד הבית"

לקוחות פנגו פיי אנד גו בע"מ (להלן: "פנגו") המחזיקים ברשותם כרטיס אשראי של חברת ישראכרט בע"מ ("ישראכרט"), שיצטרפו לשירות פנגו "עד הבית" (להלן: "השירות"), יהיו זכאים לקבלת ההטבה כמפורט ובכפוף לתנאי תקנון זה המסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע וקבלת ההטבה.

1. הגדרות

  • "ההטבה" - החזר בשווי 96 ש"ח עבור תשלום טסט
  • "לקוח" - לקוח פנגו המחזיק כרטיס אשראי של ישראכרט אשר ירשם לשירות במהלך תקופת ההטבה כהגדרתה להלן.
  • "מערכת פנגו" - שירותי פנגו הניתנים באתר ובאפליקציית "פנגו"
  • "תקופת ההטבה" - החל מיום 2.6.2019 ועד ליום 31.12.2019
  • "תקופת מימוש ההטבה" - עד ליום 31.12.2019                

2. תנאי ההטבה

2.1. ההטבה תינתן אך ורק ל-4,000 הלקוחות הראשונים שיממשו את ההטבה. 

2.2. ההטבה הינה בגובה של 96 ש"ח (עלות טסט לרכב פרטי שאינו דיזל), לכל סוגי הרכבים

2.3. הזכאות להטבה כפופה לעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

2.4. ההטבה תינתן אך ורק למבצעים את התשלום עבור הטסט לרכב במסגרת השירות ובלבד שבחשבונם במערכת פנגו מעודכן כרטיס אשראי של ישראכרט, שבאמצעותו יבוצע התשלום עבור הטסט.

2.5. ההטבה תתבצע באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח וזיכויו על ידי ישראכרט, כך שבפועל הלקוח לא יחוייב בתשלום עבור הטסט לרכב (עד לגובה 96 ₪). בפירוט החיובים החודשי שלאחר ביצוע התשלום עבור הטסט במסגרת השירות, תוצגנה שתי שורות- אחת חיוב והשניה זיכוי.
כמו כן, בחשבון הלקוח באתר ובאפליקציה תופיעה חשבונית חודשית עם סכום החיוב המלא בגין הטסט לרכב וללקוח לא תוצא חשבונית זיכוי בגין הזיכוי שיתקבל מישראכרט בגין ההטבה.

2.6. לקוח אשר יבצע את השינוע לטסט באמצעות חברת דרייבר (החברה המעניקה את שירות הטיפול לרכב ולא את שירותי הטסט), לא יוכל לממש את ההטבה.

3. כללי

3.1. תקנון זה מסדיר את התנאים לקבלת ההטבה. עצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של הלקוח לכל האמור בתקנון זה.

3.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

3.3. אנא קרא בעיון את התקנון במלואו.

3.4. פנגו שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להתחייבות פנגו לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר יצטרפו לשירות עד להחלטה על שינוי ו/או הפסקת המבצע ובכפוף להוראות כל דין.

3.5. באחריות הלקוח להתעדכן בכל שינוי שחל, אם חל, בתקנון זה.

3.6. פנגו לא תישא באחריות למתן ההטבה בפועל ו/או לנזקים שיגרמו ללקוח ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל מכל סוג שהוא בקבלת ההטבה ולא תישמע כנגד פנגו ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.7. ישראכרט לא תישא באחריות למתן השירות בפועל ו/או לנזקים שיגרמו ללקוח ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם השירות, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל מכל סוג שהוא בקבלת השירות ולא תישמע כנגד ישראכרט ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ו/או ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.9. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3.10. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

3.11. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.