מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות פנגו
עודכן לאחרונה: ביום 10 לחודש נובמבר 2017

חברת פנגו פיי אנד גו בע"מ ("פנגו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה אצל פנגו. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת פנגו במידע שמוסר המנוי ו/או המשתמש ("המשתמש") ובמידע שייאסף אודותיהם בעת שישתמשו בשירותי פנגו. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין פנגו. תנאי מדיוניות הפרטיות מצטרפים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש וייקרא יחד הימנם. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש יחולו על כל משתמש וכל שימוש בשירותי פנגו, כולם או חלקם. להגדרות במדיניות פרטיות זו, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת. מדיניות הפרטיות מסדירה את נהלי איסוף המידע על-ידי פנגו ועל כן מומלץ להקדיש זמן בכדי לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו.

פנגו מעמידה לרשותך, את אתר האינטרנט של פנגו בכתובת: https://www.pango.co.il/ ("האתר"), את אפליקציית "Pango" ("האפליקציה")  וכן אמצעים ושירותים אחרים/נוספים (להלן ביחד, בצירוף האתר והאפליקציה, יכונו: "שירותי פנגו").

חלק מן השימושים בשירותי פנגו מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים. על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. בנוסף, בעת התקנת האפליקציה ו/או שימוש בשירותי פנגו, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות כל שימוש בשירותי פנגו ובמקרה בו הותקנה האפליקציה, הינך נדרש להסירה לאלתר. כן מובהר, כי ביצוע רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המשתמש מהווה הסכמה מפורשת  של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש ואף לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מפנגו, מסרונים שמטרתם תשלום דמי החנייה בחניונים עימם עובדת פנגו, עדכון בנוגע לשירותי פנגו, פרטים על ביצוע עסקה, תחילה או סיום חניה, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המנוי רשאי, בכל עת, להודיע לפנגו על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת" ו/או באמצעות פניה באתר האינטרנט.

פנגו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר פנגו ובאפליקציה. לפיכך, פנגו ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך בשירותי פנגו לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא תסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש בשירותי פנגו או פנה אלינו לסיוע. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותייך, פנגו תנקוט באמצעים סבירים להציג התראה בולטת לעניין זה באתר פנגו או באפליקציה ואף באמצעות התראת דוא"ל.

1. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו

פנגו אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס למשתמש על מנת לספק את שירותי פנגו. מידע זה כולל:

 

 • נתונים אנונימיים: בעת השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי פנגו, פנגו אוספת מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של פנגו. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשירך, כולל מספר סידורי-,Android ID דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה, באתר ו/או שירותי פנגו לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים ועוד. פנגו תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיך, זאת באמצעות ממשק האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן.

 • רישום: במסגרת ההרשמה המשתמש נדרש למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, מספר טלפון, מספר רכב ועיר מגורים. הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של פנגו. ייתכן כי פנגו תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך. בנוסף, בעת הרישום הנך יכול לבחור שם משתמש וסיסמא, הנך אחראי לשמירה על סודיות הסיסמא ואין המשתמש רשאי להעביר או לאפשר לאחר שימוש בשם משתמש וסיסמא ו/או בחשבון המנוי. הנך מתחייב לדווח מיידית לפנגו על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך על מנת שפנגו תוכל לנקוט בצעדים המתאימים. המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

 • כתובת IP ו- Advertising ID: בעת השימוש באתר ובאפליקציה פנגו תאסוף את כתובת ה- IP  ואת ה- Advertising ID מידע זה אינו מידע אישי אך עלול להיות מידע המזוהה עם מכשירך. הנך יכול בהגדרות מכשירך להפסיק את איסוף מידע זה בכל עת.

 • מיקום: לצורך הפעלת שירותי פנגו נעשה שימוש במיקום הגיאוגרפי של מכשירך ורכבך, מידע זה מסופק לפנגו ישירות מהמשתמש, ממכשירו באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS ועוד) ואף מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם פנגו (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט ועוד). בנוסף, במידה ונרשמת לשירותי פנגו השונים, מלבד שירותי החניה, כמו למשל שירותי דרך, מובהר כי פנגו עשויה לאסוף מידע נוסף לגבי מקומך הכולל בין היתר שימוש בכבישי אגרה. נתוני המיקום וזמני החניה של המשתמש נאספים, נאגרים ומצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של פנגו ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של המנוי (המשלם עבור השירות). משתמש עסקי (שאינו בעל המנוי) המבקש לעשות שימוש בשירותי תשלום אגרת חניה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל המנוי, יכול לעשות כן על-ידי הפעלת חניה באמצעות אחת מפלטפורמות פנגו, בכפוף לפתיחת מנוי פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין חנייתו והגדרת החניה כחניה "פרטית" והכל בהתאם למדיניות הארגון שהינו בעל חשבון המשתמש העסקי. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי פנגו עושה שימוש במידע זה, הכוללים נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי פנגו תעשה בהם שימוש בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדים שלישיים.

 • היסטוריית שימוש וחניה: פנגו ואף צדדים שלישיים (כגון רשויות ועיריות) מחזיקות בהיסטוריה החניות של המשתמש.

 • יצירת קשר: במידה ותבחר ליצור קשר עמנו, תדרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם, כתובת אלקטרונית ומספר טלפון.

 • דיוור ישיר: בעת ההרשמה הביע המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך. פנגו תשתמש במידע זה על מנת לספק את שירותיה, לספק חשבוניות, לספק מידע אודות השימוש בשירותי פנגו ואף כדי ליידע את המנוי במוצרים ושירותיים נוספים העשויים לעניין אותו. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של פנגו ובמקרה זה תסיר פנגו את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר אודות שירותים משווקים נוספים של פנגו. אם הינך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות פנגו אן להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת פנגו באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ונתוני המיקום עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי פנגו. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.

2. כיצד המידע נאסף?

המידע נאסף ומסופק לחברה ישירות על-ידי המשתמש או על-ידי צדדים שלישיים (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, ועוד) או באופן אוטומטי ממכשריך.

כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות כגון "Cookies" ("עוגיות") וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד), העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי פנגו, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. פעולות אלו אינן כוללות מידע שעשוי לזהות את המשתמש. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org.

צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים ו/או מזהים. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב - Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

פנגו משתמשת ברכיב SDK  של חברת Neura Inc לשם עיבוד מידע, למידע נוסף על האופן שבו נתונים נאספים באמצעות רכיב ה- SDK של חברת  Neura Inc., וכן השימוש בנתונים אלו במסגרת השירותים, אנא עיין בתנאי השימוש של  Neura Inc בכתובת: https://www.theneura.com/eula וכן במדיניות הפרטיות בכתובת:  https://www.theneura.com/privacy-policy , אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. 

3. השימוש במידע

פנגו אוספת פרטים ומידע אישי המשתמש, אשר יימסר ו/או ייאסף במהלך השימוש שתעשה בשירותי פנגו, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות הבאות:

4. מסירת מידע לצדדים שלישים

אין אנו חולקים מידע שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

 

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי פנגו, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים על-ידי פנגו;

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את פנגו לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל פנגו, סקרים, עלוני מידע וכיוצ"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;

 • ליצירת קשר איתך כשפנגו סבורה שקיים צורך בכך;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

 • לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו.

 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של שירותי פנגו;

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.
   

5. מסירת מידע לצדדים שלישים

אין אנו חולקים מידע שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

 

 • על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו. לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי.

 • שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון רשויות, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, מעקב, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות שירות ותמיכה וכו').

 • במקרה בו המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.

 • שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כלומר, בהתאם לצו בית המשפט ועוד).

 • בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין פנגו ו/או מי מטעמה.

 • במקרה בו פנגו תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי פנגו ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של פנגו.

 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה פנגו לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

פנגו לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של פנגו להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש.

6. זכויות המשתמש

המנוי יכול בכל עת לעיין במידע שמסר (למשל בעת הרישום) ואף במידע אודות שירותי פנגו שצרך, דרך האתר או האפליקציה תחת הלשונית "הגדרות הפנגו שלי". כמו כן, ניתן אף לעדכן ו/או לשנות את המידע בכל עת (לעדכן מספר רכב, שמות משתמש וכתובות ועוד) דרך האפליקציה או האתר.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי פנגו משמש לצורך פניה אישית אל המנוי או המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע (אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לענות לפנייתך). פנגו תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם שירותי פנגו- יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מפנגו למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, פנגו מאפשרת לצדדים שלישיים (כגון, רשויות המקומיות, מפעילי חניונים וספקים עימם פועלת פנגו בקשר עם שירותי פנגו) גישה למידע אודות המנוי ו/או המשתמש, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו למחוק את המידע לגביך, לא נוכל למחוק מידע זה.

פנגו שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).

7. הגבלת גיל

פנגו אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילד מתחת לגיל 14 ללא הסכמה הורית ואף מידע רגיש מקטינים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע פנגו לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מילד שטרם מלאו לו 14 פנגו תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

8. אבטחת מידע

פנגו עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המנוי ו/או המשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי פנגו מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. פנגו משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי פנגו הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי פנגו והאינטרנט. לשם כך, פנגו מטמיעה בפלטפורמות פנגו מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לפלטפורמות פנגו ולשרתי פנגו, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, פנגו אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. פנגו לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

יצירת קשר

לכל בקשה או דרישה אנא צור איתנו קשר ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.