תנאי שירות - החניון המהיר

 

שירות "החניון המהיר" הינו מערכת מתקדמת המאפשרת לבעל החשבון ולנהגים בחשבונו לשלם בדרך מהירה ונוחה עבור חניה בחניונים, תוך חיוב פרטי התשלום המעודכנים בחשבון הלקוח בפנגו.

השירות ניתן בכפוף לתנאים שלהלן, תנאי השימוש הכלליים ומדיניות הפרטיות של פנגו ולתנאים המפורטים על השירות, כפי שמופיעים באתר פנגו בכתובת www.pango.co.il.

 1. חשוב לדעת:

א. הרישום לשירות הינו ללא עלות והוא עבור כל רכב בחשבונך. כל רכב שיתווסף לחשבון יקבל את השירות באופן אוטומאטי.

ב. הפעלת ותשלום חניה באמצעות השירות הינה בעלות של 1 ₪ להפעלה, למעט מקרים בהם צורף החשבון לשירות Pango Simple שאז השירות ניתן ללא עמלה.
ג. השירות ניתן אך ורק ברשימת החניונים המופיעה באתר ובאפליקציה. רשימת החניונים המשתתפים בשירות "החניון המהיר" נתונה לשינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שינוי יעודכן ברשימת החניונים באתר ו/או באפליקציה.
ד. לצורך קבלת השירות תשלחנה הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות SMS בגין שירות, כגון, אך לא רק, הודעות בעת כניסה לחניון, הודעות בדבר אפשרות בעל החשבון ו/או הנהג לשלם באמצעות השירות, הודעה על אישור חברת האשראי לתשלום והודעה כי התשלום אושר והרכב רשאי לצאת מהחניון.
ה. לשם מתן השירות נדרשת פנגו להעביר לצדדים שלישיים המשתפים עימה פעולה במתן השירותים, לרבות החניונים המשתפים עימה פעולה, את פרטי ההתקשרות עם בעל החשבון כפי שמעודכנים בחשבונו ואת מס' הרישוי של הרכבים המעודכנים בחשבונו ובהתאם (א) פנגו תעביר לצדדים שלישיים אלו את מס' הרישוי של רכביך הפרטיים המעודכנים בחשבון המצורף לשירות והדרושים לצורך מתן השירות ופרטי ההתקשרות הקיים בו לשם מתן השירות (ב) פנגו תקבל מהצדדים השלישיים פרטים רלוונטיים לשירות, אודות רכבים המצויים בחשבון המצורף לשירות.

אישור לאמור, ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הצדדים השלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם פנגו.

2. תעריפים והנחות

א. תעריף דמי החניה נקבע על ידי הנהלות/בעלי החניונים המשתתפים בשירות זה. הפעלת חניה באמצעות השירות הינה בעלות של 1 ₪ להפעלה.

פנגו תהא רשאית לשנות את גובה העמלה בגין שירות זה. באם תחליט פנגו לשנות את גובה העמלה, כאמור, תיידע היא בעלי החשבונות הרשומים לשירות זה.

ב. בעת תשלום באמצעות שירות "החניון המהיר" יחוייב אמצעי התשלום המעודכן בחשבון בתעריף המלא אותו גובה החניון במועד הרלוונטי. התשלום יעשה באופן אוטומאטי, לאחר קבלת אישור מצד בעל החשבון ו/או מצד נהג בחשבונו לתשלום החניה באמצעות אמצעי התשלום המעודכן בחשבון.

ג. על אף האמור, השירות כן יאפשר לממש הנחות כדלהלן:

 • תעריפי סופ"ש/ערב מוזלים, הניתנים באופן קבוע;
 • הנחות בלעדיות ללקוחות החברה, כפי שיינתנו מעת לעת;
 • הנחות תושב ו/או הנחות סטודנט קבועות בחניונים התומכים בהנחות מסוגים אלו דוגמאת חניוני אחוזת החוף ביחס לתושב תל אביב ולסטודנט אוניברסיטת תל אביב אשר רשם רכבו במנהל הסטודנטים.

ד. תושבי תל אביב יהיו זכאים להנחה של 50% בעמלת הפעלה בחניוני אחוזת החוף.

הנחות אחרות בתעריפי החניונים, הניתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החניון, לא ניתנות למימוש באמצעות שירות זה ולשם ניצול הנחה כלשהי בתעריפי החניון, יש לשלם בעמדות התשלום הפרוסות ברחבי החניון ולא באמצעות שירות זה.

כמו כן, למערכת החברה אין אפשרות לזהות רכב הנושא תו נכה, ולכן אין באפשרותה להעניק הנחות בחניונים לבעלי רכבים כאמור. על כן, לבעל רכב הנושא תו נכה אשר זכאי להנחות בחלק מהחניונים, מומלץ, ככל שחפץ הוא בהנחה כאמור, לשלם בעמדות תשלום החניון המאפשרות הנחה לרכב הנושא תו נכה.

האחריות לעניין מימוש הנחות בתעריפי החניון מוטל על המשתמש בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו, מאי מימוש הנחה כלשהי בתעריפי החניון, עקב ביצוע התשלום באמצעות השירות.

3. אופן התשלום עבור השירותים

 • תשלום דמי החניה בהתאם לתעריפים שקבעו הנהלות החניונים המשתתפים בשירות זה, באמצעות כרטיס האשראי או הוראת קבע המעודכנים בחשבון במערכות פנגו.

     תשלום באמצעות הוראת קבע יחויב בסוף כל חודש, בעוד תשלום בכרטיס אשראי יחויב מיד בתום כל חניה. פנגו תהיה רשאית לשמור מסגרת תשלום בכרטיס האשראי         מרגע הכניסה לחניון לצורך הבטחת התשלום ביציאה.

 • את החיובים בגין החניה בחניונים אשר שולמו בכרטיס אשראי ניתן לראות באופן מיידי, עם יציאת הרכב מהחניון, בחשבון בעל החשבון באתר פנגו ובאפליקציה וככל ששולמו בהוראת קבע, ניתן יהיה לראותם ב-1 לחודש הקלנדארי העוקב לחודש בו בוצעו החניות.
 • חשבוניות בגין השירות, אשר התשלום במסגרתו בוצע בכרטיס אשראי, תופקנה מיד בתום החניה וביצוע חיוב התשלום, לכתובת הדוא"ל המעודכנת בחשבון וכן לחשבון באתר פנגו ובאפליקציה. חשבוניות בגין השירות, אשר התשלום בגינן בוצע באמצעות הו"ק, תופקנה לחשבון באתר האינטרנט של פנגו ובאפליקציה, בלבד, ב-1 לחודש הקלנדארי העוקב לחודש בו בוצעו החניות.
 • למען הסר ספק, תשלום דמי החנייה הנו עבור זכות החניה בחניון בלבד ולא עבור כל שירות אחר, לרבות שירותי שמירה, השגחה וכד' ולפיכך, לא יחולו בנסיבות העניין הוראות חוק השומרים התשכ"ז- 1967 וחובות הכלולות בו ואין בתשלום זה כדי להטיל חובה כלשהי על מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם.

אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכבים בחשבון פנגו בחניון מהחניונים המשתתפים בשירות, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.

4. פרטי הלקוח

בעת צירוף חשבון לשירות, יעניק בעל החשבון הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או צירוף החשבון לשירות, ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 וכן למשלוח הודעות דיוור ישיר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, מאת פנגו על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו וכן בכל הנוגע לאספקת שירות זה.

לבעל החשבון תהא הזכות להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ופרסומות בדיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבונו באתר האינטרט.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.

5. סיום התקשרות

 •  פנגו תהא רשאית לבטל את השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא יהא בדבר משום הפרת התחייבויותיה בקשר עם מתן השירות והלקוח לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירות. הודעה על ביטול השירות תישלח ללקוח פנגו לאחת מחלופות דרכי יצירת הקשר הקיימות אצל פנגו.
 • לאחר הרישום ניתן להפסיק את ההתקשרות עם החברה באשר לשירות זה בכל עת, באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבון הלקוח באתר האינטרט (לשירותים אליהם ניתן להירשם באמצעות האינטרנט).
 • על מנת שיוסר השירות באמצעות פניה בכתב על הפונה לציין את מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת פנגו, את מהות הפניה ופרטי התקשרות- דוא"ל או טלפון, למקרה שמוקד שירות הלקוחות יבקש ליצור עם הפונה.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.