תנאי שירות - החניון המהיר

 1. הפעלת חניה באמצעות השירות הינה בעלות של 1 ₪ להפעלה (חינם למנויי pango simple).
  לתושבי ת"א שחונים בחניוני אחוזות החוף העלות 50 אג' להפעלה
 2. השירות ניתן אך ורק בחניונים המפורטים באתר האינטרנט של המשיבה ובאפליקציית פנגו. רשימת החניונים המשתתפים בשירות "החניון המהיר" נתונה לשינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פנגו. כל שינוי יעודכן ברשימת החניונים באתר פנגו ו/או באפליקציית פנגו.
 3. במסגרת השירות, יוצגו נתוני תפוסה ביחס לחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא, הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על פנגו ו/או מי מהחניונים.
 4. ברישום לשירות מאשר הלקוח לפנגו לשלוח אליו הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות SMS בגין שירות, כגון, אך לא רק, הודעה על אישור חברת האשראי לתשלום והודעה כי התשלום אושר והינך רשאי לצאת מהחניון.
 5. בבחירתך לשלם באמצעות שירות "החניון המהיר" תחויב בתעריף המלא אותו גובה החניון במועד הרלוונטי. התשלום יעשה באופן אוטומטי, לאחר קבלת אישור מצד המנוי לתשלום, כל עוד הוא מנוי לשירות. השירות מאפשר מימוש תעריפי סופ"ש/ערב המוזלים באופן קבוע והנחות בלעדיות ללקוחות פנגו, כפי שיינתנו מעת לעת. כמו כן, ניתן לממש הנחות הניתנות בחניוני אחוזת החוף לתושב תל אביב ולסטודנט אוניברסיטת תל אביב אשר רשם רכבו במנהל הסטודנטים, ניתנות למימוש באמצעות שירות זה. הנחות אחרות בתעריפי החניונים, הניתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החניון וכן הנחות לרכבים הנושאים תו נכה, אינן ניתנות למימוש באמצעות שירות זה ולשם ניצול הנחה כלשהי בתעריפי החניון, יש לשלם בעמדות התשלום הפרוסות ברחבי החניון ולא באמצעות שירות זה.
 6. למען הסר ספק, תשלום דמי החנייה הנו עבור זכות החניה בחניון בלבד ולא עבור כל שירות אחר, לרבות שירותי שמירה, השגחה וכד' ולפיכך, לא יחולו בנסיבות העניין הוראות חוק השומרים התשכ"ז- 1967 וחובות הכלולות בו ואין בתשלום זה כדי להטיל חובה כלשהי על מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם.
 7. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.
 8. התשלום נעשה באופן אוטומטי לאחר קבלת אישור מצד המנוי לתשלום, כל עוד הוא מנוי לשירות.
 9. לקוחות עסקיים יוכלו לשלם בחניונים באמצעות שירות זה רק במידה ופנגו או איש הקשר בפנגו אישרו את השירות.
 10. החיוב ייעשה על ידי המנוי לפנגו, באמצעות כרטיס האשראי של המנוי או על ידי הוראת קבע לחשבון המנוי, בהתאם לפרטים שהזין המנוי במערכות פנגו.
 11. חשבונית בגין השירות תופק לחשבון המנוי באתר האינטרנט של פנגו