תנאי שירות - זזתי

שכחת לסיים חניה? לא נורא! עם שירות זזתי, אנחנו נזהה שנסעת, נסיים לך אוטומטית את החניה ונחסוך לך כסף - פנגו שירות שחוסך כסף

חניתם בכחול-לבן ושכחתם לסיים את החניה?

שירות "זזתי" מאפשר לכם לקבל התרעה על ידי הודעה באפליקציה בדבר חניה פעילה או להורות על סיום החניה באופן אוטומטי, לאחר שהתרחקתם מהמקום בו הופעלה החניה ובהתאם למהירות הרכב. במקרה של הפעלת שירות סיום חניה אוטומטי, המערכת תשלח התרעה בגין סיום החניה, והכל בכפוף לתנאי שירות זזתי כפי שמפורטים להלן. לנוחותכם, ניתן לשפר את זיהוי הנסיעה על ידי הפעלת התקן  Bluetooth ברכבכם והתחברות אליו.  

שירות זזתי על בסיס Bluetooth מופעל בעת התחברות מחדש להתקן בכפוף לתנאים שלהלן.

פעולות נדרשות לשם הפעלת השירות:

 1. הפעלה וכיבוי של שירות "זזתי" ניתן לבצע ב"חשבון שלי".
 2. תקינות השרות תלויה בהפעלה וברמת הדיוק של ה –GPS  במכשיר, לפיכך יש לוודא שהמכשיר מחובר ל – GPS. עליכם לאשר לאפליקציה לזהות את מיקומכם ולוודא שה-GPS זיהה את מיקום הפעלת החניה.
 3. על שירות המיקום במכשירכם להיות מופעל. על מנת להגדיר - יש להיכנס להגדרות, לשירותי מיקום, לאתר את פנגו ולוודא שהלחצן מופעל. כמו כן עליכם לאשר קבלת נוטיפיקציות לנייד.

פעולות נדרשות לשם הפעלת השירות דרך התקן ה - Bluetooth ברכבך:

 1. יש להפעיל את התקן הBluetooth
 2. על המנוי לוודא כי כפתור "זזתי" פועל במסגרת מסך "החשבון שלי" טרם הפעלת השרות.
 3. יש להיכנס ל"חשבון שלי" ולהפעיל את כפתור "הגדרות בלוטות' עבור "זזתי"- סיום חניה אוטומטי'. הכפתור יפתח את מסך הגדרות בלוטות'. לאחר זיהוי התקן ה- Bluetooth
 4. במקרים בהם המנוי סבור כי יש סיכוי שההתקן יזוהה, כגון ביצוע פעולות שונות בקרבת מקום החניה, המנוי יכול לכבות את פונקציית ה-Bluetooth במכשירו, אך חשוב להפעילה מחדש בטרם התחלת הנסיעה.

על המנוי לוודא כי ביצע את הפעולות לעיל הנדרשות לשם הפעלת השרות וטרם להפעלת החניה. מנוי שלא ביצע פעולות אלה לא תעמוד לו כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות "זזתי" לא התריע לאחר תזוזת הרכב.

חשוב לדעת על שירות "זזתי" באפליקציה:

 1. על המנוי לפעול בהתאם להוראות השילוט של הרשות המקומית והוראותיה האחרות.
 2. שירות זזתי ניתן רק בהפעלת חניה באמצעות טלפונים ניידים המבוססים על מערכות ההפעלה iOS (iPhone) ואנדרואיד.
 3. כיבוי או הפעלה מחדש של שירות "זזתי", ניתן לבצע באפליקציה, בלשונית "החשבון שלי". כיבוי והפעלה של שירות סיום החניה האוטומטי, ניתן לבצע במסך  החניה (יש צורך לוודא ששירות זזתי פועל טרם הפעלת החניה, על מנת ששירות סיום החניה האוטומטי יפעל).
 4. הודעת שרות "זזתי" תתריע פעם אחת בסיום הפעלת החניה הפעילה ותופיע כנוטיפקציה במכשיר הסלולארי.
 5. השירות זמין רק לחניה פעילה אחת למספר טלפון נייד מסוים (ביחס לאפליקציה הפעילה באותו טלפון נייד). היה והופעלו שתי חניות מאותה אפליקציה המותקנת בטלפון נייד אחד, השירות יינתן רק לחניה הראשונה שהופעלה.
 6. השירות לא זמין במקרה בו נבחרה באפליקציה רשות מקומית שונה מהבחירה האוטומטית של המערכת. במקרה בו מדובר באזור "תפר" בין רשויות מקומיות, השירות יפעל בכל אחת מהרשויות אשר תוצענה על ידי האפליקציה, בלבד.
 7. השירות אינו פעיל במקרה של הפעלת חניה חודשית או יומית.
 8. הפעיל המנוי את שירות זזתי למרות הסייגים האמורים לעיל, לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות "זזתי" לא התריע לאחר תזוזת הרכב או לא הפסיק את החניה באופן אוטומטי.
 9. שירות "זזתי" הינו שירות מבוסס מיקום, על מנת שלא לקצר לבעל המנוי את אורך חיי הסוללה במכשיר הנייד, המערכת מבצעת דגימה של מיקום הרכב ומהירותו אחת למספר דקות, אשר על כן, יכול שתעבורנה מספר דקות (כ-10 דק') בטרם תתקבל התרעה על תזוזת הרכב מבלי שהופסקה החניה וזאת אף אם הרכב התרחק ממיקום חנייתו. במהלך דקות אלה המנוי יחויב עבור חניה פעילה. למנוי לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו בגין החיוב עבור הדקות שבין תזוזת הרכב לבין התרעת שירות "זזתי" על חניה פעילה או לבין כיבוי החניה האוטומטית בפועל.
 10. לידיעתך, הגדרת התקן Bluetooth חדש תחת ההתקן קיים באפליקציית פנגו, תביא לסיום החניה הפעילה באמצעות ההתקן החדש. לידיעתך, התקן ה-Bluetooth המוגדר באפליקציית פנגו מוגדר עבור המכשיר  הסלולארי ממנו בוצעה ההגדרה ו/או הרכב ממנו בוצעה ההגדרה. ככל ובוצעה החלפת מכשיר סלולארי ו/או החלפת רכב, אזי על המנוי מוטלת החובה להגדיר את התקן ה-Bluetooth -מחדש. מנוי אשר לא פעל להגדרת התקן Bluetooth מחדש לא תעמוד לו כל טענה בגין כך כנגד פנגו.

מקרים בהם ייתכן כי שרות זזתי לא יתריע על חניה פעילה ו/או שירות סיום החניה האוטומטי לא יפסיק את חניית הרכב:

 1. במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, רשת האינטרנט, בעיית זיהוי מיקום (לרבות במקרה בו שירות המיקום (GPS) כבוי במכשיר מפעיל השירות), קליטת לוויינים, תקלות במכשיר וכד'
 2. במקרים בהם מהירות הנסיעה אינה עולה על 35 קמ"ש ו/או מרחק הנסיעה אינו עולה על קילומטר אחד.
 3. במקרים בהם הפעלת החניה אינה נעשית בקרבת מקום החניה.
 4. במידה והטלפון הנייד ממנו הופעלה החניה ושירות זזתי, אתחל עצמו (כיבוי יזום, עדכון גרסה, נגמרה הסוללה וכיוצא באלו) במהלך חניה פעילה.
 5. בשימוש בהתקן Bluetooth נייד– כל התחברות מחדש להתקן שתעשה בפרק זמן של עד 55 דקות ממועד הפעלת החניה לא תסיים את החניה באופן אוטומטי ולא תתריע על "זזתי", אלא תמשיך לפעול עד ההתחברות הבאה להתקן הנייד (בחלוף 5 דקות). 
 6. בחסימת האפליקציה לעבודה ברקע ע"י מערכת ההפעלה ו/או ע"י תוכנות אחרות המופעלות על גבי מערכת ההפעלה ו/או ע"י המשתמש ו/או ע"י כל גורם זר אחר.

למען הסר ספק, שירות "זזתי" הינו שירות עזר לנהג המותנה וכפוף לתנאים שונים ומורכבים.

ככל ושירות "זזתי" לא התריע לאחר תזוזת הרכב או לא כיבה את החניה באופן אוטומטי, במקרים המנויים לעיל או במקרים שאינם בשליטת פנגו, לא תעמוד למנוי כל טענה כנגד פנגו.

מקרים בהם ייתכן כי שרות "זזתי" ו/או סיום חניה אוטומטי יפעל ללא בקשת המנוי:

 1. פנגו ממליצה שלא להפעיל את שירות זזתי כאשר המנוי מחנה את הרכב לגביו מעוניין להפעיל את השירות וממשיך לנסוע בכלי תחבורה חלופי (לרבות תחבורה ציבורית ובאופניים), הואיל והמערכת עלולה לזהות את תזוזת כלי התחבורה החלופי כהזזת הרכב החונה ולהפסיק את החניה באופן אוטומטי. הפעיל המנוי את שירות זזתי והחל לנסוע בכלי תחבורה חלופי, לא תעמוד לו כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות זזתי הפסיק את החניה של רכבו החונה באופן אוטומטי. 
 2. בשימוש בהתקן Bluetooth  - כל התקשרות נוספת בין המכשיר הסלולארי לבין ההתקן- תפעיל את שרות זזתי, כך למשל ככל והמנוי הפעיל את שרות זזתי דרך התקן  Bluetooth  נייד אזי תיתכן התחברות מחודשת להתקן בעת מעבר בסמוך לרכב בו נמצא ההתקן או בעת הוצאת ההתקן מהרכב והשארתו דלוק. במקרים אלו, בשל זיהוי ההתקן יופעל שרות זזתי ו/או שרות סיום חניה אוטומטי ולא תעמוד כנגד פנגו כל טענה בקשר עם סיום החניה האוטומטי ותוצאות הדבר, ככל שהנהג המשיך בהחניית הרכב ללא הפעלת חניה, מחדש.
 3. במקרים בהם הפעלת החניה אינה נעשית בקרבת מקום החניה, לרבות במקרה בו הופעל שירות זזתי מרחוק (למשל על ידי משתמש שאינו בקרבת הרכב החונה בגינו הופעל השירות), ייתכן והמערכת תזהה את תזוזת מפעיל השרות ו/או נסיעתו כמסיים חניה באופן אוטומטי. הפעיל המנוי ו/או מי מטעמו את שירות זזתי מרחוק והתחבר להתקן מזהה תזוזה, לא תעמוד לו כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות זזתי הפסיק את החניה של רכבו החונה באופן אוטומטי.