תנאי שירות - פנגו עד הבית

תנאי שירות "פנגו עד הבית"

מעתה אפשר לחייך וליהנות משקט נפשי כי אנחנו נדאג לך לטיפול השוטף לרכב ולמבחן הרישוי השנתי (טסט).

שירות פנגו עד הבית כולל:

1. שירות איסוף רכב:

 • איסוף רכב לטיפול - איסוף רכב לטיפול במוסכים אמינים ומבוקרים והחזרתו ללקוח.
 • איסוף רכב לטסט -  איסוף רכב לטסט והחזרתו לבית הלקוח.

2. תיקון פנצ'רים ללא עלות השירות ניתן למימוש בפנצ'ריות CheckUp העובדות עם פנגו.

חשוב לדעת:

 • בהצטרפותך לחבילת פנגו עד הבית קיבלת על עצמך את תנאי השימוש הכלליים של פנגו ומדיניות הפרטיות כפי שמופיעים באתר פנגו.
  כמו כן, על שירות האיסוף לטסט ולטיפול שוטף ועל שירות הפנצ'ר, יחולו תנאי השימוש של חברות שילוג שינוע ולוגיסטיקה בע”מ, דרייבר ישראל בע"מ ו-CheckUp, בהתאמה.
 • השירות הינו עבור מספר איסופים ללקוח ואינו משויך למספר רכב ספציפי.
 • בתום שנה ממועד רכישת השירות, יתחדש השירות.

 • השירות ניתן ללקוחות פרטיים בלבד בחשבונות עד 10 רכבים.

 • ניתן להסיר את השירות אך ורק באמצעות מוקד טלפוני של פנגו בטלפון 4500*.

השירותים הניתנים בחבילת פנגו עד הבית:

1. שירות איסוף רכב לטסט ולטיפול תקופתי

בעל חשבון הנרשם לשירות יהא זכאי לאיסוף אחד בשנה לטסט ולאיסוף אחד בשנה לטיפול שוטף. היו בחשבון בעל החשבון מספר רכבים רשומים בעת ההרשמה לשירות, יוכל הוא לבחור את כמות הרכבים עבורה הוא מעוניין לרכוש את החבילה.

חשוב לדעת- שירותי איסוף כללי:

 • שירותי האיסוף לטסט ולטיפול ניתנים בידי צדדים שלישיים המשתפים פעולה עם פנגו.
 • השירות ינתן לגבי רכבים אשר מבוטחים בביטוח חובה, מקיף וצד ג' בלבד. באחריות בעל החשבון לוודא בטרם הרישום כי הרכבים בגינם עתיד הוא לבקש את האיסופים מבוטחים כאמור.
 • תוקף הזכאות לאיסוף לטיפול ולטסט הינו שנה ממועד הרישום. הזכאות אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה או להעברה מלקוח ללקוח.
 • שירות איסוף הרכב לטסט וטיפול תקופתי הינו שירות לחשבון (עד שני איסופים לחבילה) ואינו משויך למספר רכב ספציפי. ניתן לנצל את הזכאות לאיסופים בכל רכב בחשבון ובאחריות בעל החשבון ו/או הנהגים בחשבונו לקבוע איזה רכב יהנה מהשירותים.
 • כל נהג בחשבון רשאי להזמין איסוף ולנצל את יתרות האיסופים (להלן: "מזמין האיסוף").
 • בהצטרפות לשירות בעל החשבון יאשר כי ווידה שאיזורי האיסוף הרלוונטיים עבורו הינם בתוך אזורי הכיסוי בטווח באר-שבע – חיפה.
 • מסירת הרכב לאיסוף תיעשה בתיאום מראש ואך ורק בידי כל נהג מעל גיל 18.
 • השירותים יינתנו בימים א-ה שהינם ימי חול.
 • זמן ההגעה יתואם עם בעל החשבון ו/או הנהג שהזמין את האיסוף.
 • באפשרות מזמין האיסוף לבטל את האיסוף שנקבע עד 24 שעות מהמועד הקבוע ללא חיוב. אי זמינות מזמין האיסוף במועד האיסוף שנקבע, במספר הטלפון הנייד שסיפק, תגרור גריעת הזכאות.
 • פנגו ו/או מי מטעמה אינה אחראית על חפצים אישיים שיישארו ברכב.

חשוב לדעת -טסט:

 • באחריות מזמין האיסוף למסור למשנע:
  1. רישיון רכב עדכני אשר שולמה האגרה בגינו או אסמכתא על התשלום, ככל שבוצע באמצעים אלקטרוניים.
  2. תעודת ביטוח חובה מקורית בתוקף.
  3. תעודת זהות מקורית של בעל הרכב
  4. יפוי כח בנוסח המקובל על משרד התחבורה.
 • אם עברו 15 שנים משנת ייצור הרכב, באחריות מזמין האיסוף להציג אישור שהונפק על ידי מוסך מורשה, המעיד על בדיקת תקינות מערכת הבלמים.
 • באחריות מזמין השירות לוודא כי לא עודכנו הוראות והנחיות משרד התחבורה בעניין מבחן הרישוי השנתי ולפעול בהתאם להן ככל שעודכנו.
 • על מזמין האיסוף למלא את טופס האיסוף מטעם המשנע, במסגרתו תאשר או תשלול ביצוע תיקונים קלים (עד 200 ₪) ברכב. כן יתבקש מזמין האיסוף לאשר את חיוב אמצעי התשלום המעודכן בחשבונ בעל החשבון בעלות מבחן הרישוי כפי שתתעדכן מעת לעת בידי משרד התחבורה.
 • מזמין האיסוף יסקור עם המשנע את מצבו החיצוני של הרכב והמשנע יתעד פגיעות ושריטות.
 • עלות התיקונים הינה בהתאם למחירון שילוג שינוע ולוגיסטיקה בע”מ, המופיע באפליקציה וכפי שיעודכן מעת לעת. על אף האמור, יודגש כי המחיר הקובע של התיקונים ו/או החלפים במסגרת שירות איסוף לטסט הינו המחיר בו תחויב במועד הטסט עצמו.

​​חשוב לדעת- טיפול שוטף:

 • באחריות מזמין האיסוף לוודא כי הרכב בגינו מתבקש השירות אינו נמצא ברשימת הרכבים עליהם לא חל השירות ו/או ברשימת הרכבים אשר השירות חל עליהם בסייגים.
 • באחריות מזמין האיסוף להציג למשנע את תעודת ביטוח החובה המקורית כשהיא בתוקף.
 • על מזמין האיסוף למלא את טופס האיסוף מטעם המשנע, במסגרתו יאשר את ביצוע הטיפול בהתאם למחירון דרייבר ישראל בע"מ כמופיע באפליקציית פנגו וכפי שיעודכן מעת לעת.
 • מזמין האיסוף יסקור עם המשנע את מצבו החיצוני של הרכב והמשנע יתעד פגיעות ושריטות.
 • בתום הטיפול במוסך, נציג המוסך יצור קשר טלפוני עם מזמין האיסוף לצורך מסירת פרטי האשראי באופן טלפוני. התשלום יבוצע ישירות מול המוסך המטפל וחשבונית בגין הטיפול תופק על ידו. ביקש מזמין האיסוף לבצע את התשלום ב"תשלומים", יישא בכל תשלום נוסף אותו תגבה חברת האשראי.

2. חבילת פנצ'ר

כדי ליהנות מהשירות כל שעל הנהג לעשות:

 • להגיע לאחת מהתחנות השירות המפורטות באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו.
 • להזדהות באמצעות מספר הרכב הפרטי הרשום לשירות "תיקון הפנצ'ר" באפליקציית פנגו.
 • הפנצ'ר ברכב יתוקן ללא כל תשלום נוסף.

​​חשוב לדעת- פנצ'ר:

 • השירות ניתן יהיה למימוש בתוך 24 שעות ממועד הרישום.
 • השירות יינתן רק לרכבים פרטיים (כהגדרתם בפקודת התעבורה [נוסח חדש]) אשר הינם בבעלות פרטית, למעט: מונית, רכב אספנות, רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב, רכב שמשקלו מעל 4 טון, רכב דו גלגלי וכלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית (כהגדרת מונחים אלו בחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו-2005 ובתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010) (להלן: "רכב פרטי" או "רכבים פרטיים", לפי הענין).
  על אף האמור לעיל, רכב פרטי בבעלות חברה קטנה המעסיקה עד 10 עובדים ומחזיקה בבעלותה עד 10 כלי רכב פרטיים לכל היותר, יהא זכאי לקבלת שירות "תיקון הפנצ'ר", בכפוף לאישור פנגו. לעניין זה יובהר, כי רישומי BDI בדבר נתוני חברה קטנה כאמור לעיל, ישמשו ראיה לכאורה לנכונותם.
 • השירות יינתן לרכב בהתאם למדיניות נותן השירות ובכפוף להוראות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מנהל תנועה/אגף רכב ושירותי תחבורה בדבר הצמיג והטיפול בו (להלן: "הוראות משרד התחבורה").
 • למען הסר ספק, במקרים הבאים, אשר מהווים חלק מהרשימה המופיעה בהוראות משרד התחבורה, לא יינתן השירות:
  1. כאשר יש שפשופי דפנות חזקים והעלמות האותיות המוטבעות בדופן הצמיג ו/או כאשר סימוני התקנים בצמיג מחוקים.
  2. כאשר אין תאריך ייצור על הצמיג ו/או כאשר הצמיג בן למעלה מ-8  שנים.
  3. כאשר הצמיג עבר יותר מ-4 תיקונים.
  4. כאשר הצמיג ניזוק בכביש לא סלול וברכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו, על פי שירות "תיקון הפנצ'ר", במועד התיקון המבוקש.
 • אין הגבלה בכמות התיקונים לרכבים הרשומים לשירות "תיקון הפנצ'ר" במערכות פנגו.
 • שירות "תיקון הפנצ'ר" ניתן אך ורק בתחנות המפורטות באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו.
  רשימת התחנות המשתתפות בשירות "תיקון הפנצ'ר" עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה של פנגו, ומבלי שהדבר יהווה הפרת התחייבויות פנגו בקשר עם מתן שירות "תיקון הפנצ'ר" ו/או יזכה את הרשומים לשירות בפיצוי כלשהו. כל שינוי כאמור, יעודכן באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו.

​​אחריות

 1. האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לזמינות השירותים, משך ביצועם, אופן ביצועם, מתקני התחנות, מיומנות תחנות השירות והעובדים, טיב השירות וכיוצ"ב, הינה של מפעילי התחנות ו/או ספקי השירותים העובדים עם פנגו ואשר מעניקים את השירותים בפועל.
 2. אין פנגו ו/או מי מטעמה אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי לקוח פנגו ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם הטיפול הניתן לרכב פרטי של הלקוח במסגרת  שירות "פנגו עד הבית".

​פרטי הלקוח

 1. בהצטרפות בעל החשבון לשירות "פנגו עד הבית", יאשר בעל החשבון כי הפרטים אשר מסרת בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או בהצטרפותו לשירות "פנגו עד הבית", ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982, מאת פנגו על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו וכן בכל הנוגע לאספקת שירות זה.
  בעל החשבון יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות של פנגו בטלפון מספר: 4500*. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.
 2. בהצטרפות בעל החשבון לשירות מאשר בעל החשבון לפנגו לשלוח אליו הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות SMS בגין שירות "פנגו עד הבית", כגון, אך לא רק, הודעה על טיפול תקופתי או טסט קרובים, וכן בכל הנוגע לתיאום ומתן השירות בשלביו השונים.
 3. לשם מתן השירותים בחבילה זו, נדרשת פנגו להעביר לצדדים שלישיים המשתפים עימה פעולה במתן השירותים, לרבות מוסכים ומשנעים, את פרטי ההתקשרות עם בעל החשבון כפי שמעודכן בחשבונו ואת מס' הרישוי של הרכבים המעודכנים בחשבונו. בהתאם, בעת הצטרפות בעל חשבון לשירות במביע הוא הסכמתו כי : (א) פנגו תעביר לצדדים שלישיים אלו את מס' הרישוי של רכביו הפרטיים המעודכנים בחשבונו והדרושים לצורך מתן השירות ופרטי ההתקשרות עימו לשם מתן שירותים נשוא חבילה זו (ב) פנגו תקבל מהצדדים השלישיים פרטים רלוונטיים לשירות, אודות רכביו הפרטיים המצויים בחשבונו והטיפול הכולל אשר ניתן על ידי הצד השלישי (ג) כי צדדים שלישיים יצרו עימו קשר לתיאום ומתן השירותים האמורים.
  אישור כאמור, ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הצדדים השלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם פנגו.

סיום התקשרות

שירות זה הינו רכישה חד פעמית של שירות אשר נגבית ב-12 תשלומים שווים. משכך, לא ניתן יהיה לבטלה אלא בהתאם לכל דין. בתום 12 חודשים, תחודש החבילה אוטומטית ובעל החשבון זכאי להודיע שברצונו שלא לחדש את התקשרותו עם פנגו באשר לשירות זה בכל עת, באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, דואר רשום או באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il . ניתנה הודעה כאמור, והשירות לא יחודש לשנה העוקבת.