תנאי שירות כבישי אגרה

שירות "כבישי האגרה" במסגרת הנתיב המהיר (להלן: "הנתיב המהיר") מאפשר נסיעה בנתיב המהיר לת"א מבלי לדאוג לביצוע רישום ותשלום מול בעלי הזכיון של הנתיב המהיר על ידי חיוב אוטומטי של כרטיס האשראי המעודכן בחשבון פנגו.

השימוש בשירות הינו בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלליים של פנגו, לתנאי השירות שלהלן, למידע המופיע באתר האינטרנט של פנגו בכתובת www.pango.co.il (להלן ביחד: "תנאי השימוש") ולתנאי השימוש וטפסי הצטרפות של בעל זיכיון הנתיב המהיר, על נספחיהם ולרבות כל שינוי שייעשה בהם (להלן: "הסכם להסדרת חיובים"). לנוחותך להלן קישור להסכם להסדרת חיובים של הנתיב המהיר: לינק להסכם

בעל חשבון המצטרף לשרות זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש ואת הוראות ההסכם להסדרת חיובים (בשינויים המחויבים, ולמעט ביחס לסעיפים המתייחסים למועדי החיוב, תשלום באמצעות פיקדון, משלוח הודעות, חשבונות וחשבוניות, חיוב בהפרשי הצמדה וריבית, הוספת ו/או גריעת כלי רכב, שינוי פרטים ושירות טלפוני אשר לא יחולו על בעל החשבון).

 1. הגדרות:

בתנאי שימוש אלה תהא למונחים שלהלן המשמעות הקבועה לצידם בסעיף זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת:

״כביש הנתיב המהיר" - 

הנתיב השמאלי בכביש ארצי מס' 1, בקטע הדרך החדש שממחלף נמל התעופה בן גוריון עד לאחר מחלף קיבוץ גלויות (לא ניתן לרדת במחלף קיבוץ גלויות), כמסומן במפות החתומות על ידי שר התחבורה והמופקדות במשרדי הרשות הממונה, נתיב מהיר, ואשר הנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה וכהגדרתו בחוק.

״בעל הזיכיון״ - חברת הנתיב המהיר בע"מ ו/או כל גוף הפועל מטעמה ו/או כל חליף שימונה בהתאם לחוזה הזיכיון בין מדינת ישראל לבעל הזיכיון. 

"החוק"  - חוק נתיבים מהירים התש"ס – 2000 לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לו וכן תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010 וכל התקנות הנוספות שהותקנו ויותקנו מכוחו.

"הסכם להסדרת חיובים"- טפסי "הסכם הצטרפות לנתיב המהיר", נספח תנאים כללים (המצורף לו), וכל נספח אחר אשר יצורף להם ולרבות כל שינוי באילו מהמסמכים כפי שיעשה מעת לעת על ידי בעל הזיכיון. 

"הרשות הממונה" - מי שמונה כרשות הממונה לפי הוראות סעיף 2ד(א) או 2ה(ב) לחוק, לפי הענין.

"פיצוי והחזר הוצאות" - כהגדרתם בתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים),התשע"א-2010.

"אגרה" - כהגדרתה בחוק.

"בעל החשבון" - אדם אשר פתח חשבון בפנגו ומספר הטלפון הנייד שלו מוגדר כמספר הטלפון של בעל חשבון.

2. רישום לשירות כביש האגרה:

השירות יתאפשר רק לחשבונות פרטיים או עסקיים אשר בהם עד 10 רכבים ואשר אמצעי התשלום המעודכן במערכות פנגו הינו כרטיס אשראי בלבד (ולא בדרך של העברה בנקאית או כל דרך אחרת).

רישום בעל החשבון לשירות כבישי האגרה ובכלל זאת לנתיב המהיר מותנית קבלת אישור מאת בעל הזיכיון בעבור הרכבים בחשבון הפנגו של בעל החשבון.

3. חיוב בגין השירות:

 • במסגרת השירות, עם כניסת רכב מהרכבים המעודכנים בחשבון פנגו להתיב המהיר, בעל הזיכיון יזהה כי מדובר ברכב הרשום בחשבון פנגו אשר רשום לשירות כבישי האגרה. בתום הנסיעה בכביש האגרה ולאחר שפנגו תקבל דיווח מבעל הזיכיון אודות הנסיעה בנתיב המהיר, יחויב כרטיס האשראי המופיע בחשבון בפנגו באופן אוטומטי.
 • עם קבלת אישורו של בעל הזיכיון לקליטת הרכב לשרות, יבוצע חיוב בגין השירות על ידי פנגו, לרבות בגין נסיעות אשר קדמו להצטרפותו של בעל החשבון לשרות זה ובלבד שנסיעות אלו בוצעו ביום הרישום הקלנדארי.
 • יובהר לעניין זה כי משמעו של "יום" הינו בהתאם לאמור בחוק הפרשנות תשמ"א -1981 כך שמדובר בתקופה שתחילתה מחצות הלילה ועד לחצות הלילה שלאחריו.
 • נתוני הנסיעה יועברו לחיוב בעל החשבון, על פי רוב, עד 72 שעות לאחר הנסיעה, אולם פנגו ו/או בעל הזיכיון שומרות לעצמן את הזכות לחייב את בעל החשבון בגין כל הנסיעות שיבוצעו בנתיב המהיר באמצעות רכב המעודכן בחשבון בעל החשבון, גם אם החיוב בגינן יועבר מאוחר יותר.

  • חשבונית בגין החיוב בתשלום תישלח לדוא"ל המוגדר בחשבון בעל החשבון וכן תוצג לשימוש בעל החשבון בכל עת במסגרת חשבונו הפרטי באתר ובאפליקציה.
  • בעת הרישום לשירות כבישי האגרה, יעניק בעל החשבון הסכמתו לחיובו בתשלום אגרה בגין הנסיעה בנתיב המהיר, פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, תשלום ריבית וריבית פיגורים וכן כל תשלום אחר בגין השימוש בנתיב המהיר יגבה בהתאם להוראות תנאי שירות אלו, ההסכם להסדרת חיובים, החוק והתקנות שהותקנו מכוחו. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של פנגו לגבות את כל החיובים הנובעים ו/או הקשורים לנסיעה בנתיב המהיר על ידי הרכב גם באמצעות אמצעים אחרים במידה והחיובים כאמור לא יפרעו ו/או לא יכובדו מכל סיבה שהיא.
 • בעת הרישום לשירות כבישי האגרה, יעניק בעל החשבון הסכמתו לחיובו בתשלום אגרה בגין הנסיעה בכביש האגרה, פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, תשלום ריבית וריבית פיגורים וכן כל תשלום אחר בגין השימוש בכביש האגרה, אשר יגבה בהתאם להסכם להסדרת חיובים, להוראות תנאי שירות אלו, ובהתאם לחוק ולתקנות שהותקנו מכוחו. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של פנגו לגבות את כל החיובים הנובעים ו/או הקשורים לנסיעה בכביש האגרה גם באמצעות אמצעים אחרים במידה והחיובים כאמור לא יפרעו ו/או לא יכובדו מכל סיבה שהיא.
 • בעת רישומו יאשר בעל החשבון מאשר כי נתוני נסיעתו ידווחו לפנגו על ידי בעל הזיכיון לאחר הנסיעה וכי החיוב באשראי יבוצע עם קבלת הדיווח מבעל הזיכיון, למעט במקרה בו לא ניתן היה לבצע סליקה של כרטיס האשראי המעודכן בחשבון, שאז תהא רשאית פנגו לבצע ניסיונות חיוב נוספים.
 • בעת הצטרפותו לשירות יאשר בעל החשבון כי באם לא ניתן יהיה לחייב את כרטיס האשראי המעודכן בחשבונו בגין נסיעה בנתיב המהיר, אזי רישומו לשירות זה יופסק ויבוטל לאלתר. במקרה זה פנגו תהא רשאית לפעול לשם גביית החוב בהתאם להסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב ו/או בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותה.
 •  פנגו תהיה רשאית לבדוק את מסגרת התשלום בכרטיס האשראי המעודכן בחשבון פנגו מרגע רישום בעל החשבון לשירות לשם הבטחת התשלום בתום הנסיעה בנתיב המהיר. 

החיוב בגין השרות יבוצע כאמור על ידי פנגו, למעט במקרים הבאים: 
 • רכב מבין הרכבים בחשבון פנגו מופיע במאגר הרכבים הרשומים של הנתיב המהיר ומוגדר כמנוי או משתמש של בעל הזיכיון. במקרה זה, בגין  נסיעתו של רכב, בעל החשבון לא יחויב באגרת הנסיעה על ידי פנגו אלא על ידי בעל הזיכיון ויהא כפוף להסכם להסדרת חיובים ולחוק ויחולו עליו כל ההוראות המחייבות של בעל הזיכיון. בעל הזיכיון יהא ראשי לפעול לשם גביית החוב בהתאם לתנאי ההסכם להסדרת חיובים, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב.
 • במקרה בו תקבל פנגו דיווח ממערכותיה כי החשבון של בעל החשבון מוגדר כחשבון ש"אינו פעיל" במערכות פנגו, שלא בגלל בעיית מסגרת אשראי (שאז החיוב יעשה על ידי פנגו). במקרה זה פנגו לא תבצע חיוב גם בגין נסיעות שבוצעו ב-72 השעות שקדמו למועד קבלת הדיווח.
 • במידה ורכב בחשבון שרשום לשירות זכאי לפטור מתשלום האגרה כאמור בפסקה הראשונה של סעיף ‏5 שלהלן ו/או הנסיעה שולמה על ידי הנהג באופן עצמאי בעמדות התשלום, לא יתקבל כל דיווח למערכות פנגו בגין הנסיעה ובעל החשבון לא יחויב באמצעות פנגו , והכול כמפורט בתנאי השירות לעיל ולהלן.

 • במקרה בו הועברה בעלות על רכב בחשבון פנגו הרשום לשירות כבישי האגרה, לא יחויב בעל החשבון באמצעות פנגו בגין נסיעת אותו הרכב, לרבות בגין כל נסיעה אשר בוצעה ביום הקלנדארי בו הועברה הבעלות ברכב, ויבוטל רישום הרכב הספציפי לשירות זה. אין באמור כדי לגרוע מחובות בעל החשבון לעדכן את פנגו ו/או את בעל הזיכיון על כל שינוי כאמור ולבעל החשבון לא תעמוד כל טענה בגין הסרת הרכב מהשירות כנגד פנגו ו/או בעל הזיכיון.

יובהר לעניין זה כי משמעו של "יום" הינו בהתאם לאמור בחוק הפרשנות תשמ"א- 1981 כך שמדובר בתקופה שתחילתה מחצות הלילה ועד לחצות הלילה שלאחריו.

 • ​במקרים אלו בעל החשבון לא יחויב על נסיעת רכב המעודכן בחשבונו בנתיב המהיר על ידי פנגו, אלא על ידי בעל הזיכיון. בעל החשבון יהא כפוף להסכם להסדרת חיובים, לחוק ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון. בעל הזיכיון יהא ראשי לפעול לשם גביית החוב בהתאם להסכם להסדרת חיובים, לחוק ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב.

4.  תעריפי האגרה: 

 • גובה האגרה בנתיב המהיר הינו משתנה וזאת בהתאם למהירות הנסיעה בו, מספר כלי הרכב שבו, משך ההמתנה ביציאה ממנו או בכניסה אליו ועוד, ובפרקי זמן ובהפרשי סכומים כפי שיאושר על ידי הרשות הממונה מעת לעת. גובה האגרה בה יחויב בעל החשבון בעד נסיעה בנתיב המהיר תהיה כפי שהופיע על גבי שלטי האגרה בכניסה לנתיב המהיר עת שחלף על פניו הרכב, אף אם סכום האגרה השתנה לאחר מכן.
 • גובה האגרה, אופן חישובה וכן סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כקבוע בהסכם להסדרת חיובים, לחוק ובהתאם להוראות הרשות הממונה כאמור לעיל, כפי שישתנה ו/או יתוקן מעת לעת ו/או כפי שתורה הרשות הממונה מעת לעת.
 • על כל הסכומים המופיעים בהסכם להסדרת חיובים ו/או באתר האינטרנט של בעל הזכיון, ו/או בחוק לרבות אגרה, פיצוי והחזר הוצאות, יווסף מס ערך מוסף כשיעורו על פי דין בהתאם לחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975.
 • יובהר ויודגש כי תעריפי האגרה המחייבים בגין נסיעה בנתיב המהיר אינם נקבעים על ידי פנגו אלא על ידי בעל הזיכיון ו/או מי מטעמו ו/או בהתאם להוראות החוק ו/או הרשות הממונה. הסתמכות על מידע שפורסם ו/או נקבע על ידי בעל הזיכיון כאמור לא יחייב ולא יטיל אחריות על פנגו.
 • תעריפי האגרה אינם אחידים ומשתנים מעת לעת, בהתאם לחוק, להסכם להסדרת חיובים ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון וכי החיוב יבוצע על פי התעריף הרלוונטי ו/או המעודכן המחייב, והכול בהתאם לחוק, להסכם להסדרת חיובים ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון בעניין זה.
 • בגין שימוש בנתיב המהיר בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד להסכם להסדרת חיובים ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לדין יחויב בעל החשבון על ידי פנגו, בנוסף לתשלום האגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות ובתשלומים נוספים לבעל הזיכיון בשיעורים ובאופן על פי הקבוע בחוק, וזאת בגין כל הנסיעות אשר בוצעו על ידי רכב מהרכבים המעודכנים בחשבונו בניגוד להוראות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לבעל הזיכיון על פי הסכם זה ו/או החוק ו/או הדין.

​5. פטור משתלום אגרה: 

 • כלי הרכב המפורטים בסעיף 5 לנספח של ההסכם להסדרת חיובים, בתקנה 18 לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010, ובהתאם להוראות הרשות הממונה, יהיו פטורים מתשלום אגרה, באופן מלא או חלקי, לפי העניין, ובכפוף להוראות ההסכם להסדרת חיובים.
 • מובהר בזאת כי הנחות ו/או פטורים ניתנים בהתאם למפורט בתקנה 18 לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010, ו/או בהתאם להסכם להסדרת חיובים ו/או בהתאם להוראות הרשות הממונה, והם ניתנים למימוש באמצעות שירות זה אך לא תחול על פנגו כל אחריות בקשר לכך. האחריות לעניין מימוש הנחות ו/או פטורים מוטלת על בעל החשבון ו/או על הנוהגים ברכבים המעודכנים בחשבונו של בעל החשבון ו/או בעל הזיכיון בלבד ופנגו לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו ללקוחותיה ו/או לצד שלישי כלשהו, מאי מימוש הנחה כלשהי, עקב ביצוע תשלום מלא באמצעות השירות.
 • על הנוהג ברכב לוודא האם לצורך ניצול הנחה ו/או קבלת פטור מסוים מאגרת הנסיעה, עליו לעבור בעמדות הבידוק המיועדות לכך המצויות במתחם החנה וסע בנתיב המהיר.
 • ככל שלצורך קבלת ההנחה או הפטור מתשלום על הנהג היה לעבור בעמדת הבידוק והוא לא עשה כן, יחוייב כרטיס האשראי המעודכן בחשבונו של בעל החשבון במחיר הנסיעה המלא, כפי שיעודכן במערכת פנגו על ידי בעל הזיכיון.
 • כל הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כלי רכב הפטורים מתשלום אגרה על פי החוק. אין בסעיף זה כדי לפטור את בעל החשבון מקיום מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם להסדרת חיובים ו/או החוק ו/או כל דין החלים על מי מהם בקשר עם הנסיעה בנתיב המהיר.

6. כלי רכב אשר כניסתם לנתיב אסורה: 

אסורה כניסתם לנתיב המהיר של כלי הרכב המנויים להלן:

 • רכב שאינו רכב מנועי.
 • אופנוע בעל נפח מנוע של פחות מ – 125 סמ"ק.
 • רכב שמשקלו הכולל עולה על 3.5 טון ולמעט רכב הפטור מאגרה כמפורט בתקנות 18(1),(2) ו- (3) לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010.
 • אופנוע אשר מחובר אליו רכב צדי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב איטי, רכב מחובר, נתמך ותלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961.

נסיעה בנתיב המהיר באמצעות אחד מכלי הרכב המנויים לעיל מהווה נסיעה בניגוד לחוק ולתנאי שירות אלה. בעת רישומו לשירות יאשר בעל החשבון כי רכביו המעודכנים בחשבון אינם נמנים על כלי הרכבהמפורטים לעיל ובסעיף 17 לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום, אגרה ואכיפת תשלומים). באחריות בעל החשבון להסיר את הצטרפותו לשירות של רכב בחשבונו הנמנה על הרכבים האסורים לעיל.

מבלי לגרוע מחובת בעל החשבון כאמור, בגין נסיעות שיבוצעו על ידי כלי רכב שכניסתם לנתיב אסורה כמפורט לעיל יחויב בעל החשבון, בנוסף לתשלום אגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות כהגדרתם ועל פי שיעורן בחוק, ומבלי לגרוע מזכויות פנגו על פי ההסכם והדין, לרבות זכותו לביטול הסכם זה.

7. נזקים: 

 • פנגו לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לבעל חשבון ו/או רכושו ו/או גופו ו/או לכל צד שלישי שהוא בגין הנסיעה והשימוש בנתיב המהיר לרבות נזקים תוצאתיים ולמעט בגין מעשה או מחדל שנעשו על ידי פנגו ו/או מי מטעמה בניגוד להוראות תנאי שירות אלה ו/או הדין.
 • בעל החשבון הינו האחראי הבלעדי לכל הפסד, הוצאה, פגיעה ו/או נזק שיגרמו לבעל החשבון ו/או לצד שלישי כלשהוא ו/או לבעל הזיכיון ו/או לרכוש כתוצאה משימוש בכביש האגרה שלא בהתאם להוראות הסכם זה ו/או החוק ו/או הדין.

8. אבדן או גניבת הרכב: 

 • בעל החשבון יודיע לפנגו באופן מיידי ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת החיוב על כל גניבה ו/או אובדן של רכב המעודכן בחשבונו בפנגו (להלן: "הרכב הנגנב") באמצעות הודעה בכתב ו/או באמצעות יצירת קשר עם שרות הלקוחות של פנגו, אשר אליהם יצורף אישור ממשטרת ישראל או אישור רשות הרישוי בדבר הגשת תלונה על גניבה או הודעה על גניבה או אובדן, בהתאמה. בעל החשבון יחתום על כל מסמך שיידרש על ידי פנגו בקשר עם הודעתו כאמור. מוסכם כי ההודעה כאמור יכול שתינתן גם בכל דרך אחרת שתורה עליה פנגו.
 • עם קבלת הודעת בעל החשבון כאמור לעיל, תסתיים ההתקשרות בין הצדדים ביחס לרכב הנגנב. מובהר כי בכפוף לקבלת הודעת בעל החשבון אצל פנגו במועדה כאמור, לא יחויב ו/או יזוכה בעל החשבון בתשלום האגרה ו/או הפיצוי והחזר ההוצאות בגין נסיעה ברכב הנגנב בנתיב המהיר שנעשתה בתקופה שבין מועד ההודעה למשטרת ישראל ו/או רשות הרישוי על האובדן או הגניבה ועד למועד קבלת ההודעה אצל פנגו.
 • מובהר ומוסכם כי כל עוד לא התקבלה ההודעה על אובדן ו/או גניבת הרכב כאמור לעיל אצל פנגו ו/או במידה והודעה כאמור התקבלה אצל פנגו לאחר המועד המפורט לעיל, יישא בעל החשבון בכל תשלום שהוא בגין שימוש ברכב בנתיב המהיר, לרבות פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה וריבית, וריבית פיגורים, לפי העניין, וזאת עד למועד אישור פנגו על קבלת ההודעה בפועל על האובדן ו/או הגניבה של הרכב.
 • במקרה שלא יפרע חיוב כלשהו בשל נסיעות שבוצעו באמצעות הרכב הנגנב מכל סיבה שהיא ובכפוף להוראות סעיף זה לעיל, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לפנגו על פי הדין וההסכם, תהא פנגו זכאית, להוסיף את סכומי החיוב שלא נפרעו כאמור לכל חשבון אחר שישלח לבעל החשבון לגבי רכב אחר שבבעלותו, ואם אותה שעה לא היה בבעלותו  רכב אחר - לגבי רכב שיהיה בבעלותו.

​​9. הגנת הפרטיות ומאגרי מידע:

 • לשם מתן שירות זה, נדרשת פנגו להעביר מידע לצדדים שלישיים המשתפים עמה פעולה לשם מתן השירות, לרבות לבעל הזיכיון ו/או לכבישי אגרה נוספים, כגון מס' הרישוי של רכביך הפרטיים המעודכנים בחשבון בעל החשבון.
 • בעת הצטרפות בעל החשבון לשירות יאשר הוא: (א) כי פנגו תעביר לצדדים שלישיים אלו את הפרטים הדרושים לשם מתן השירות כגון, מס' הרישוי של הרכבים בחשבון, מספר הטלפון הקיים בחשבונו ו/או כל פרט מידע אחר שיידרש לצורך מתן השירות (ב) כי פנגו תקבל מהצדדים השלישיים פרטים רלוונטיים לשירות, אודות הרכבים המעודכנים בחשבונו והטיפול הכולל אשר ניתן על ידי הצד השלישי.
 • אישור בעל החשבון כאמור, ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הצדדים השלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם פנגו.
 • ברישומו לשירות יראה בעל החשבון כמי שהסכים כי מידע ו/או פרטים אשר נמסרו על ידו בקשר עם תנאי שירות אלה ו/או עם השירות ו/או עם השימוש בנתיב המהיר ולרבות החיובים בהם חוייב, ימסרו לבעל הזיכיון ו/או לרשות הממונה על פי דרישתה או על פי דין, בין שימסרו על ידו ובין על ידי פנגו. 
 • בנוסף לאמור לעיל, יהיו פנגו ובעל הזיכיון רשאים להעביר את פרטי בעל החשבון, אם התקבל בידי בעל הזיכיון או מי מטעמו צו שיפוטי המורה למסור את הפרטים כאמור.
 • פנגו ו/או בעל הזיכיון יהיו רשאים להשתמש בפרטי בעל החשבון לצורך ניתוח מידע סטטיסטי לשימוש פנגו ו/או בעל הזיכיון ו/או גורמים אחרים מטעמם בקשר עם שרות זה, ובהתאם להוראות הדין.
 • בעל חשבון שירשם לשירות יראה כמי שנתן הרשאה לפנגו לשלוח הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות SMS בגין שירות זה ו/או בקשר עמו.
 • בעל חשבון שירשם לשירות יראה כמי שהביע הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או הצטרפותו לשירות כבישי אגרה, ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 ולקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, מאת פנגו על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו, לרבות בכל הנוגע לאספקת שירות זה. בעל החשבון יהא רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או פניה למוקד שירות הלקוחות של פנגו בטלפון מספר: 4500*. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים

​10. חשוב לדעת: 

 • הרישום לשירות הינו בעבור כל רכב קיים בחשבון ולמעט במקרה בו הודיע בעל החשבון על הסרה של רכב קיים בחשבונו מן השרות. כל רכב שיתווסף לחשבון פנגו מצטרף לשירות באופן אוטומטי למעט אם בעל החשבון הודיע על הסרתו מהשרות ו/או אי צירופו לשרות ככל והדבר אפשרי לשיקול דעתה של פנגו.
 • פנגו זכאית לסיים את ההתקשרות לשרות עם בעל החשבון תוך מתן התראה מוקדמת בת שלושים ימים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולבעל החשבון לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד פנגו ו/או בעל הזיכיון.
 • בכפוף לאישור הרשות הממונה, ככל שנדרש, ובכפוף לחוק, יהא בעל הזיכיון רשאי לעדכן ו/או לשנות /או לקבוע הוראות נוספות לשימוש בנתיב המהיר.
 • בעל הזיכיון יהיה רשאי להפעיל על רכב בעל החשבון את מלוא הסמכויות המוקנות לו על פי חוק בקשר עם עיכוב רכב, מניעת כניסת רכב לנתיב המהיר או הרחקה של רכב מהנתיב המהיר, גרירת רכב, אי חידוש רישיון רכב על ידי רשות הרישוי וכיוצ"ב כל יתר הסמכויות המוקנות לבעל הזיכיון כתוצאה מאי תשלום חובות על ידי בעל החשבון. לבעל החשבון לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בעל הזיכיון בגין הפעלת סמכויותיו כאמור בסעיף זה לעיל והוא ישא בכל העלויות הנוסעות מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון כאמור, ובהתאם לקבוע בחוק.
 • פנגו תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השירות של שירות כבישי האגרה או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפיך, עם ביצוע השינוי.
 • בעל החשבון מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל הזיכיון בקשר עם שירות זה.

11. סיום התקשרות: 

 • בעל החשבון זכאי להפסיק את התקשרותו עם פנגו באשר לשירות זה בכל עת באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, דואר רשום או באמצעות פנייה לכתובת המייל  support@pango.co.il . ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.
 • בכל מקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, בין על ידי בעל החשבון ובין על ידי פנגו, הרי שהחל מהמועד בו הסתיימה ההתקשרות, יהא בעל הזיכיון רשאי לחייב את בעל החשבון בגין כל נסיעה בנתיב המהיר, בנוסף לתשלום האגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות כמפורט בחוק וזאת בגין נסיעה בנתיב המהיר, אלא אם חתם על הסכם להסדרת חיובים עם בעל הזיכיון, ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.