תנאי שירות - כביש 6 חוצה צפון

שירות "כבישי האגרה" במסגרת כביש 6 צפון (להלן: "כביש האגרה") מאפשר נסיעה בכביש האגרה מבלי לדאוג לביצוע רישום ותשלום מול בעלי הזכיון של כביש האגרה, על ידי חיוב אוטומטי של כרטיס האשראי המעודכן בחשבון פנגו.

השימוש בשירות הינו בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלליים של פנגו, לתנאי השירות שלהלן, למידע המופיע באתר האינטרנט של פנגו בכתובת www.pango.co.il (להלן ביחד: "תנאי השימוש") ולתנאי השימוש וטפסי הצטרפות של בעל זיכיון כביש האגרה, על נספחיהם ולרבות כל שינוי שייעשה בהם (להלן: "הסכם להסדרת חיובים"). לנוחותך להלן קישור להסכם להסדרת חיובים של כביש האגרה: לינק להסכם

 1. הגדרות:

בתנאי שימוש אלה תהא למונחים שלהלן המשמעות הקבועה לצידם בסעיף זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת:

״כביש האגרה" - 

מקטע יוקנעם- הכביש המחבר בין מחלף יוקנעם למחלף תל קשיש, עוקף את "מסדרון יוקנעם" וצומת התישבי הפקוק ומהווה את ציר התנועה הראשי בין מרכז לצפון הארץ.

מקטע סומך- מחבר בין מחלף העמקים למחלף סומך. מקטע זה מהווה אלטרנטיבה מהירה וקצרה למחלף יגור לנוסעים מאזור צפון מזרח (עכו, נהריה והקריות) לכיוון מרכז הארץ. וכמובן גם לנוסעים ממרכז הארץ לכיוון צפון.

״בעל הזיכיון״ או "זכיין כביש האגרה"- משמעו כהגדרת המונח בחוק כביש אגרה, לפי העניין, ולרבות מי שמפעיל את כביש האגרה מטעם בעלי הזיכיון כאמור. 

"החוק" או "חוק כביש אגרה" - חוק כביש אגרה ו/או חוק נתיבים מהירים לפי העניין.

"הרשות הממונה" - כהגדרת המונח בחוק כביש אגרה.

"פיצוי והחזר הוצאות" - כמשמעותם בסעיף 12(ב)(2) לחוק.

"אגרה" - כהגדרתה בחוק.

"בעל החשבון" - אדם אשר פתח חשבון בפנגו ומספר הטלפון הנייד שלו מוגדר כמספר הטלפון של בעל חשבון.

2. רישום לשירות כביש האגרה:

השירות יתאפשר רק לחשבונות פרטיים או עסקיים אשר בהם עד 10 רכבים ואשר אמצעי התשלום המעודכן בחשבון הינו כרטיס אשראי בלבד (ולא בדרך של העברה בנקאית או כל דרך אחרת).

רישום בעל החשבון לשירות כבישי האגרה ובכלל זאת לכביש האגרה מותנה בקבלת אישור מאת בעל הזיכיון בעבור הרכבים בחשבון הפנגו של בעל החשבון.

3. חיוב בגין השירות:

 • במסגרת השירות, עם כניסת רכב מהרכבים המעודכנים בחשבון פנגו לכביש האגרה, בעל הזיכיון יזהה כי מדובר ברכב הרשום בחשבון פנגו אשר רשום לשירות כבישי האגרה. בתום הנסיעה בכביש האגרה ולאחר שפנגו תקבל דיווח מבעל הזיכיון אודות הנסיעה בכביש האגרה, יחויב כרטיס האשראי המופיע בחשבון בפנגו באופן אוטומטי.
 • עם קבלת אישורו של בעל הזיכיון לקליטת הרכב לשרות, יבוצע חיוב בגין השירות על ידי פנגו, לרבות בגין נסיעות שבוצעו ביום הצטרפות בעל החשבון לשירות כבישי האגרה (לרבות אם היו מוקדמות לשעת רישום בעל החשבון בפועל).
 • יובהר לעניין זה כי משמעו של "יום" הינו בהתאם לאמור בחוק הפרשנות תשמ"א -1981 כך שמדובר בתקופה שתחילתה מחצות הלילה ועד לחצות הלילה שלאחריו.
 • נתוני הנסיעה יועברו לחיוב כרטיס האשראי המעודכן בחשבון בעל החשבון, על פי רוב, עד 72 שעות לאחר הנסיעה, אולם פנגו ו/או בעל הזיכיון שומרים לעצמם את הזכות לחייב את כרטיס האשראי המעודכן בחשבון בעל החשבון בגין כל הנסיעות שיבוצעו בכביש האגרה באמצעות רכב המעודכן בחשבון בעל החשבון, גם אם החיוב בגינן יועבר מאוחר יותר.
 • חשבונית בגין החיוב בתשלום תישלח לדוא"ל המוגדר בחשבון הפנגו וכן תוצג לשימוש בעל החשבון בכל עת במסגרת חשבונות הפרטי באתר ובאפליקציה.
 • בעת הרישום לשירות כבישי האגרה, יעניק בעל החשבון הסכמתו לחיובו בתשלום אגרה בגין הנסיעה בכביש האגרה, פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, תשלום ריבית וריבית פיגורים וכן כל תשלום אחר בגין השימוש בכביש האגרה, אשר יגבה בהתאם להסכם להסדרת חיובים, להוראות תנאי שירות אלו, ובהתאם לחוק ולתקנות שהותקנו מכוחו. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של פנגו לגבות את כל החיובים הנובעים ו/או הקשורים לנסיעה בכביש האגרה גם באמצעות אמצעים אחרים במידה והחיובים כאמור לא יפרעו ו/או לא יכובדו מכל סיבה שהיא.
 • בעת רישומו יאשר בעל החשבון מאשר כי נתוני נסיעתו ידווחו לפנגו על ידי בעל הזיכיון לאחר הנסיעה וכי החיוב באשראי יבוצע עם קבלת הדיווח מבעל הזיכיון, למעט במקרה בו לא ניתן היה לבצע סליקה של כרטיס האשראי המעודכן בחשבון, שאז תהא רשאית פנגו לבצע ניסיונות חיוב נוספים.
 • בעת הצטרפותו לשירות יאשר בעל החשבון כי באם לא ניתן יהיה לחייב את כרטיס האשראי המעודכן בחשבונו בגין נסיעה בכביש האגרה, אזי רישומו לשירות זה יופסק ויבוטל לאלתר. במקרה זה פנגו תהא רשאית לפעול לשם גביית החוב בהתאם להסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב ו/או בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותה.
 •  פנגו תהיה רשאית לבדוק את מסגרת התשלום בכרטיס האשראי המעודכן בחשבון פנגו מרגע רישום בעל החשבון לשירות לשם הבטחת התשלום בתום הנסיעה בכביש האגרה.

החיוב בגין השרות יבוצע כאמור על ידי פנגו, למעט במקרים הבאים: 
 • רכב מבין הרכבים בחשבון פנגו מופיע במאגר הרכבים הרשומים של בעל הזיכיון ומוגדר כמנוי או משתמש של בעל הזיכיון. במקרה זה, בגין נסיעתו של הרכב הספציפי, בעל החשבון לא יחויב באגרת הנסיעה על ידי פנגו אלא על ידי בעל הזיכיון ויהא כפוף להסכם להסדרת חיובים ולחוק ויחולו עליו כל ההוראות המחייבות של בעל הזיכיון. בעל הזיכיון יהא ראשי לפעול לשם גביית החוב בהתאם לתנאי ההסכם להסדרת חיובים, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב.
 • במקרה בו תקבל פנגו דיווח ממערכותיה כי החשבון של בעל החשבון מוגדר כחשבון ש"אינו פעיל" במערכות פנגו, שלא בגלל בעיית מסגרת אשראי (שאז החיוב יעשה על ידי פנגו). במקרה זה פנגו לא תבצע חיוב גם בגין נסיעות שבוצעו ב-72 השעות שקדמו למועד קבלת הדיווח.
 • במקרה בו הועברה בעלות על רכב בחשבון פנגו הרשום לשירות כבישי האגרה, לא יחויב בעל החשבון באמצעות פנגו בגין נסיעת אותו הרכב, לרבות בגין כל נסיעה אשר בוצעה ביום הקלנדארי בו הועברה הבעלות ברכב, ויבוטל רישום הרכב הספציפי לשירות זה. אין באמור כדי לגרוע מחובות בעל החשבון לעדכן את פנגו ו/או את בעל הזיכיון על כל שינוי כאמור ולבעל החשבון לא תעמוד כל טענה בגין הסרת הרכב מהשירות כנגד פנגו ו/או בעל הזיכיון.

יובהר לעניין זה כי משמעו של "יום" הינו בהתאם לאמור בחוק הפרשנות תשמ"א- 1981 כך שמדובר בתקופה שתחילתה מחצות הלילה ועד לחצות הלילה שלאחריו.

 • ​במקרים אלו בעל החשבון לא יחויב על נסיעת רכב המעודכן בחשבונו בכביש האגרה על ידי פנגו, אלא על ידי בעל הזיכיון. בעל החשבון יהא כפוף להסכם להסדרת חיובים, לחוק ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון. בעל הזיכיון יהא ראשי לפעול לשם גביית החוב בהתאם להסכם להסדרת חיובים, לחוק ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב.

4.  תעריפי האגרה: 

 • גובה האגרה בכביש האגרה יכול וישתנה וזאת בהתאם למהירות הנסיעה בו, מספר כלי הרכב שבו, משך ההמתנה ביציאה ממנו או בכניסה אליו, בהתאם ליום הנסיעה בכביש, שעת הנסיעה, סוג הרכב העושה שימוש בכביש וכיוצא באלו, הכל בהתאם לחוק ולהסכם להסדרת חיובים.
 • גובה האגרה, אופן חישובה וכן סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כקבוע בהסכם להסדרת חיובים, לחוק ובהתאם להוראות הרשות הממונה כאמור לעיל, כפי שישתנה ו/או יתוקן מעת לעת ו/או כפי שתורה הרשות הממונה מעת לעת.
 • כל הסכומים המופיעים בהסכם להסדרת חיובים ו/או באתר האינטרנט של בעל הזכיון, ו/או בחוק לרבות אגרה, פיצוי והחזר הוצאות, יהיו צמודים לממד המחירים לצרכן וכן יווסף עליהם מס ערך מוסף כשיעורו על פי דין בהתאם לחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975.
 • יובהר ויודגש כי תעריפי האגרה המחייבים בכביש האגרה אינם נקבעים על ידי פנגו אלא על ידי בעל הזיכיון ו/או מי מטעמו ו/או בהתאם להוראות החוק ו/או הרשות הממונה. הסתמכות על מידע שפורסם ו/או נקבע על ידי בעל הזיכיון כאמור לא יחייב ולא יטיל אחריות על פנגו.
 • תעריפי האגרה אינם אחידים ומשתנים מעת לעת, בהתאם לחוק, להסכם להסדרת חיובים ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון וכי החיוב יבוצע על פי התעריף הרלוונטי ו/או המעודכן המחייב, והכול בהתאם לחוק, להסכם להסדרת חיובים ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון בעניין זה.
 • בגין שימוש בכביש האגרה בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד להסכם להסדרת חיובים ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לדין יחויב בעל החשבון על ידי פנגו, בנוסף לתשלום האגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות ובתשלומים נוספים לבעל הזיכיון בשיעורים ובאופן על פי הקבוע בחוק, וזאת בגין כל הנסיעות אשר בוצעו על ידי רכב מהרכבים המעודכנים בחשבונו בניגוד להוראות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לבעל הזיכיון על פי הסכם זה ו/או החוק ו/או הדין.

​5. נזקים: 

 • פנגו לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לבעל חשבון ו/או רכושו ו/או גופו ו/או לכל צד שלישי שהוא בגין הנסיעה והשימוש בכביש האגרה לרבות נזקים תוצאתיים ולמעט בגין מעשה או מחדל שנעשו על ידי פנגו ו/או מי מטעמה בניגוד להוראות תנאי שירות אלה ו/או הדין.
 • בעל החשבון הינו האחראי הבלעדי לכל הפסד, הוצאה, פגיעה ו/או נזק שיגרמו לבעל החשבון ו/או לצד שלישי כלשהוא ו/או לבעל הזיכיון ו/או לרכוש כתוצאה משימוש בכביש האגרה שלא בהתאם להוראות הסכם זה ו/או החוק ו/או הדין.

6. אבדן או גניבת הרכב: 

 • על בעל החשבון להודיע לפנגו באופן מיידי ולא יאוחר מ-24 שעות מהמועד בו נודע לבעל החשבון על כל גניבה ו/או אובדן של רכב המעודכן בחשבונו בפנגו (להלן: "הרכב הנגנב") באמצעות הודעה בכתב (על ידי דוא"ל) ו/או באמצעות יצירת קשר עם שרות הלקוחות של פנגו, אשר אליהם יצורף אישור ממשטרת ישראל בדבר הגשת תלונה על גניבה או הודעה על גניבה או אובדן. בעל החשבון יחתום על כל מסמך שיידרש על ידי פנגו בקשר עם הודעתו כאמור. מוסכם כי ההודעה כאמור יכול שתינתן גם בכל דרך אחרת שתורה עליה פנגו. הודעה שנמסרה בדוא"ל כאמור לעיל, תיחשב כאילו נמסרה לפנגו, אם קיבל בעל החשבון אישור על קבלת הדוא"ל מפנגו.
 • עם קבלת הודעת בעל החשבון כאמור לעיל, תסתיים ההתקשרות בין הצדדים ביחס לרכב הנגנב. מובהר כי בכפוף לקבלת הודעת בעל החשבון אצל פנגו בתוך 24 שעות מהמועד שנודע לבעל החשבון על אירוע הגניבה/ אובדן הרכב כאמור, יזוכה או לא יחויב בעל החשבון בתשלום האגרה ו/או הפיצוי ו/או החזר ההוצאות בגין שימוש ברכב הנגנב בשירות כבישי האגרה שנעשה בפרק זמן זה.
 • מובהר ומוסכם כי כל עוד לא התקבלה ההודעה על אובדן ו/או גניבת הרכב כאמור לעיל אצל פנגו ו/או במידה והודעה כאמור התקבלה אצל פנגו לאחר המועד המפורט לעיל, יישא בעל החשבון בכל תשלום שהוא בגין שימוש ברכב הנגנב בכביש האגרה, לרבות פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, ריבית וריבית פיגורים, לפי העניין, וזאת עד למועד אישור פנגו על קבלת ההודעה בפועל על האובדן ו/או הגניבה של הרכב.
 • במקרה שלא יפרע חיוב כלשהו בשל נסיעות שבוצעו באמצעות רכב שאינו עוד בבעלותו מכל סיבה שהיא ובכפוף להוראות סעיף זה לעיל, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לפנגו על פי הדין וההסכם, תהא פנגו זכאית, להוסיף את סכומי החיוב שלא נפרעו כאמור לכל חשבון אחר שישלח לבעל החשבון לגבי רכב הנגנב, ואם אותה שעה לא היה בבעלותו רכב אחר - לגבי רכב שיהיה בבעלותו.

​​7. הגנת הפרטיות ומאגרי מידע:

 • לשם מתן שירות זה, נדרשת פנגו להעביר מידע לצדדים שלישיים המשתפים עמה פעולה לשם מתן השירות, לרבות לבעל הזיכיון ו/או לבעלי זיכיון בכבישי אגרה נוספים, כגון מס' הרישוי של רכביך והפרטיים המעודכנים בחשבונן בעל החשבון.
 • בעת הצטרפות בעל חשבון לשירות יאשר הוא: (א) כי פנגו תעביר לצדדים שלישיים אלו את הפרטים הדרושים לשם מתן השירות כגון, מס' הרישוי של הרכבים המפורטים בחשבונו, מספר הטלפון הקיים בחשבונו ו/או כל פרט מידע אחר שיידרש לצורך מתן השירות (ב) כי פנגו תקבל מהצדדים השלישיים פרטים רלוונטיים לשירות, אודות הרכבים המעודכנים בחשבונו והטיפול הכולל אשר ניתן על ידי הצד השלישי.
 • אישור בעל החשבון כאמור ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הצדדים השלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם פנגו.
 • ברישומו לשירות יראה בעל החשבון כמי שהסכים כי מידע ו/או פרטים אשר נמסרו על ידו בקשר עם תנאי שירות אלו ו/או בקשר עם השירות ו/או עם השימוש בכביש האגרה, לרבות החיובים בהם חוייב, ימסרו לבעל הזיכיון ו/או לרשות הממונה על פי דרישתה או על פי דין, בין שימסרו על ידו ובין על ידי פנגו. 
 • בנוסף לאמור לעיל, יהיו פנגו ובעל הזיכיון רשאים להעביר את פרטי בעל החשבון, אם התקבל בידי בעל הזיכיון או מי מטעמו צו שיפוטי המורה למסור את הפרטים כאמור.
 • פנגו תהיה רשאית להשתמש בפרטי בעל החשבון לצורך ניתוח מידע סטטיסטי לשימוש פנגו ו/או גורמים אחרים מטעמם בקשר עם שרות זה, ובהתאם להוראות הדין.
 • בעל חשבון שירשם לשירות יראה כמי שנתן הרשאה לפנגו לשלוח הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות SMS בגין שירות זה ו/או בקשר עמו.
 • בעל חשבון שירשם לשירות יראה כמי שהביע הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או הצטרפותו לשירות כבישי אגרה, ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 ולקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, מאת פנגו על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו, לרבות בכל הנוגע לאספקת שירות זה. בעל החשבון יהא רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או פניה למוקד שירות הלקוחות של פנגו בטלפון מספר: 4500*. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים. 

​8. חשוב לדעת: 

 • הרישום לשירות הינו בעבור כל רכב הקיים בחשבון ולמעט במקרה בו הודיע בעל החשבון על הסרה של רכב קיים בחשבונו מן השרות. כל רכב שיתווסף לחשבון פנגו מצטרף לשירות באופן אוטומטי למעט אם בעל החשבון הודיע על הסרתו מהשרות ו/או אי צירופו לשרות ככל והדבר אפשרי לשיקול דעתה של פנגו.
 • פנגו זכאית לסיים את ההתקשרות לשרות עם בעל החשבון תוך מתן התראה מוקדמת בת שלושים ימים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולבעל החשבון לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד פנגו ו/או בעל הזיכיון.
 • בכפוף לאישור הרשות הממונה, ככל שנדרש, ובכפוף לחוק, יהא בעל הזיכיון רשאי לעדכן ו/או לשנות /או לקבוע הוראות נוספות לשימוש בכבישי האגרה.
 • בעל הזיכיון יהיה רשאי להפעיל על רכב בעל החשבון את מלוא הסמכויות המוקנות לו על פי חוק בקשר עם עיכוב רכב, מניעת כניסת רכב לכבישי אגרה או הרחקה של רכב מכביש האגרה, גרירת רכב, אי חידוש רישיון רכב על ידי רשות הרישוי וכיוצ"ב כל יתר הסמכויות המוקנות לבעל הזיכיון כתוצאה מאי תשלום חובות על ידי בעל החשבון. לבעל החשבון לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בעל הזיכיון ו/או פנגו בגין הפעלת סמכויותיו בעל הזיכיון כאמור בסעיף זה לעיל ובעל הזיכיון ישא בכל העלויות הנובעות מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון כאמור, ובהתאם לקבוע בחוק.
 • פנגו תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש של שירות כבישי האגרה או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי בעל החשבון, עם ביצוע השינוי.
 • בעל החשבון מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל הזיכיון בקשר עם שירות זה.  

​9. סיום התקשרות: 

 • בעל החשבון יהיה זכאי להפסיק את התקשרותו עם פנגו באשר לשירות כבישי אגרה זה בכל עת באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, דואר רשום או באמצעות פנייה לכתובת המייל  support@pango.co.il. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.
 • בכל מקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, בין על ידו בעל החשבון ובין על ידי פנגו, הרי שהחל מהמועד בו הסתיימה ההתקשרות, יהא בעל הזיכיון רשאי לחייב את בעל החשבון בגין כל נסיעה בכביש האגרה בכל התשלומים הרלוונטיים החלים על פי דין.