תנאי שימוש פנגו

עודכן לאחרונה: ביום 11 לחודש יוני 2019

 

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מהווים הסכם משפטי מחייב בין חברת פנגו פיי אנד גו בע"מ, מס' חברה 51-402001-5, מרח' הסיבים 49 פתח-תקווה ("החברה" או "פנגו"), והמשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן) לרבות בעלי החשבון ו/או משתמשים מטעם בעלי החשבון (יכונו יחד להלן: "משתמש(ים)", "הנך" או "אתה"). תנאי השימוש מסדירים וקובעים את אופן השימוש בשירותי החברה על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם כל שימוש כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, ו/או שירותים נוספים (כהגדרתם להלן), עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים ("התנאים הנוספים") אשר יוצגו למשתמש במקום הרלוונטי. התנאים הנוספים, יחד עם מדיניות הפרטיות של החברה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש (להלן יכונו יחד: "התנאים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, האתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו התנאים הנוספים, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

הסכמה וקבלת התנאים: בעת כל התקנה, כניסה, גישה או כל שימוש בשירותי החברה, ו/או הקלקה על לחצן "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש בשירותי החברה, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה, לרבות התקנת האפליקציה ו/או גישה לאתר החברה ולהסיר את התקנת האפליקציה, במידה והותקנה. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש שלא על פי הוראות התנאים.

1. תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש בשירותי החברה, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, דרך חשבון המשתמש, אם קיים, או בהתראת דוא"ל במידה וקיים במאגר החברה. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

2. פלטפורמות החברה

אתר האינטרנט של החברה הזמין בכתובת www.pango.co.il  ("האתר"), לרבות חשבונו הפרטי של המשתמש באתר.
אפליקציית פנגו הזמינה להורדה בחנויות האפליקציות ואשר מאפשרת למשתמשים לעשות שימוש בשירותי החברה דרך המכשיר החכם לרבות הפעלת חנייה, שירותי תשלום אגרת חנייה וכל שירות המוצע דרך האפליקציה ("האפליקציה").
המוקד הטלפוני של החברה בטלפון 4500*.
עמודי הרשתות החברתיות של החברה.

כל פלטפורמות החברה לעיל וכל פלטפורמת תקשורת נוספת אשר תאפשר קבלת שירותים מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (יחד יכונו להלן: "פלטפורמות החברה").

3. שירותי החברה

החברה מספקת למשתמש את השירותים אשר יפורטו להלן (יחד יכונו להלן: "השירותים" ו/או "שירותי החברה"):

(1) פלטפורמות החברה (כמפורט לעיל).
(2) השירותים הבסיסיים- שירותים אשר כפופים אך ורק ליצירת חשבון ו/או התשלום בגינם הינו עבור ובהתאם לשימוש ודורשים רישום בסיסי לשירותי החברה ("השירותים הבסיסיים") כדלקמן:

א. "שירותי תשלום אגרת חניה" תשלום אגרת חניה באמצעות הטלפון הסלולארי, בגין חניה מוסדרת בתשלום ברשויות המקומיות המעמידות, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן, מקומות חניה בתשלום לציבור הרחב. 
ב. "שירות החניונים"- שירות המאפשר תשלום בחניונים הפועלים עם פנגו בשיתוף פעולה באמצעות הכנסת או סריקת קוד באפליקציית פנגו.
ג. "שירות החניון המהיר" תשלום עבור חנייה בחניונים באמצעות הודעת טקסט אשר תשלח לטלפון הסלולארי.

(3) שירותים נוספים- שירותים שדורשים רישום אקטיבי מצד המשתמש, בנוסף ליצירת החשבון, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום חודשי קבוע ו/או ביצוע פעולות נוספות ("השירותים הנוספים") ואשר מסופקים על ידי פנגו ו/או על ידי צדדים שלישיים מטעמה ("ספק השירות"), ובין היתר, כדלקמן:

א. "שירותי חניה" כגון פנגו סימפל.
ב. "שירותי רכב"  כגון שטיפומט ו/או תיקון פנצ'ר וכדומה.
ג. "שירותי דרך" כגון שירותי חילוץ, כבישי אגרה ולחצן משטרה.

יובהר כי, פנגו תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל כל שירות, לרבות להוסיפו או להוציאו מסל השירותים הבסיסיים, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד.

התוכן המוצע על ידי החברה במסגרת האתר ו/או האפליקציה, לרבות, אך לא רק, כל טקסט, תמונה, סימנים מסחריים, לוגואים, עיצובים, תוכנה, אייקונים, גרפיקה וכדומה (יחד יכונו להלן: "התוכן")

4. רישום לשירותי החברה ויצירת חשבון

4.1. חלק משירותי החברה דורש יצירת חשבון ("החשבון" ו/או "חשבון המשתמש") על מנת לעשות בהם שימוש. את החשבון ניתן ליצור דרך אתר החברה ו/או פנייה למוקד החברה ו/או דרך האפליקציה. המידע אשר יש למסור בעת יצירת חשבון הינו כמפורט מדיניות הפרטיות. בעת הרישום יוצר החשבון מתבקש למסור מספר טלפון שלו אשר באמצעותו יעשה שימוש בשירותים, אשר ירשם כמספר הטלפון העיקרי בחשבון ואשר באמצעותו ניתן לבצע מגוון פעולות בחשבון כגון הוספת והסרת שירותים, הוספת רכבים והוספת נהגים, צפייה בכל פרטי החשבון וכיוצא באלו.

כמו כן, יוכל להכניס בעל החשבון מספרי טלפון נוספים של נהגים בחשבון, אשר פעולותיהם בחשבון תהיינה מוגבלות, לשימוש בשירותים הקיימים בחשבון בלבד.

על אף האמור יובהר, כי בחשבון שבו עד 3 רכבים, הנהגים הנוספים יהיו רשאים להוסיף ולגרוע רכבים מהחשבון.

4.2. משתמש אשר מבקש ליצור חשבון ("החשבון" ו/או "בעל החשבון"), יוכל לעשות כן באחת מן הדרכים הבאות (וכפוף לסוג החשבון ואמצעי התשלום):

(1) בעל חשבון פרטי – יוכל לבצע רישום הן באמצעות האתר, האפליקציה והמוקד הטלפוני של החברה, לרבות מתן הרשאה לחיוב כרטיס האשראי.
(2) בעל חשבון עסקי – יוכל לבצע רישום באמצעות האתר ו/או המוקד הטלפוני של החברה. יובהר כי, רישום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מותנה ברישום של חמישה עשר (15) רכבים ומעלה בחשבון ויכול להיעשות רק דרך מוקד השירות.

4.3. לאחר סיום שלבי יצירת החשבון, החברה תשלח לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את יצירת החשבון (או באמצעים אלקטרוניים אחרים, לשיקול דעתה של החברה). כניסה לחשבון תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה.
4.4. יובהר כי, יצירת החשבון תאפשר שימוש בשירותי החברה הבסיסיים ואולם שימוש בשירותי החברה הנוספים ידרוש ביצוע פעולות נוספות ורישום אקטיבי מצד בעל החשבון לשירותים הנוספים, כפי שיוצגו מעת לעת על ידי החברה.  
4.5. המשתמש מצהיר ומתחייב כי:

(1) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ההרשמה והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותי החברה, בכלל זאת המבקש להצטרף כבעל חשבון בחברה מתחייב להזין את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו ואת מספר הטלפון הסלולארי המשמש אותו ואשר ישמש אותו לשם שימוש בשירותי החברה; יובהר, כי מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במקרה בו המשתמש ו/או מי מטעמו מסר מידע שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב ו/או במקרה בו המשתמש לא עדכן את החברה באופן מידי על כל שינוי כאמור.
(2) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת למתן המידע, לרישום כאמור ולתנאים. בפרט, המשתמש מצהיר כי הינו הבעלים של הרכבים אשר מספריהם מוזנים על ידו בחשבון ו/או קיבל הרשאה מבעלי הרכבים להזין לחשבונו מספרי רכבים אלה. במידה והשימוש בשירותי החברה נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית או אחרת ו/או מוזן מספר טלפון אשר אינו בבעלות המשתמש, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד;
(3) המשתמש הינו ויהא בכל עת האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי הגישה לחשבון והינו האחראי הבלעדי לכל הפעולות המתרחשות תחת החשבון ו\או האפליקציה המותקנת במכשיר הסלולארי של המשתמש, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו. במידה ויועבר מכשיר בו מעודכן חשבון משתמש ליד צד שלישי שאינו מורשה שימוש בו, באחריותו הבלעדית של המשתמש לצאת מחשבון המשתמש אליו הוא משוייך טרם מסירת המכשיר לצד שלישי, אחרת יחויב בעל החשבון בתשלום עבור השימוש באמצעות החשבון, ולא יהא זכאי לקבלת זיכוי.
(4) במידה ויועבר מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון לצד שלישי כלשהו שאינו מורשה שימוש בחשבון, באחריותו הבלעדית של בעל החשבון לעדכן את מספר הטלפון העדכני בחשבונו ולמחוק את המספר שהועבר או לסגור את חשבונות ולסיים את ההתקשרות עם החברה כמפורט בתנאים אלו, אחרת יחויב בעל החשבון בתשלום עבור השימוש באמצעות החשבון, ולא יהא זכאי לקבלת זיכוי.

למען הסר ספק, הסרת האפליקציה אינה מהווה סגירת חשבון, ולשם סגירת חשבון על המשתמש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות.

(5) המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר באמצעות החשבון (לרבות עדכון פרטי כרטיס אשראי), לרבות לדווח לחברה באופן מיידי על כל אירוע אשר הביא ו/או עשוי להביא לשימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבון לרבות (אך לא רק):  

 • אובדן מכשיר הטלפון הסלולארי;
 • העברת מכשיר הטלפון הסלולארי לצד שלישי;
 • העברת רכבו של המשתמש לצד שלישי;
 • אובדן כרטיס האשראי של המשתמש.

על המשתמש לעדכן את החברה באופן מיידי ביחס לכל אחד מהמקרים האמורים לעיל באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת support@pango.co.il או בטלפון מס' 4500*. ניתנה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לסגור ו/או להשהות את החשבון עד להסדרת העניין. לצורך טיפול יעיל בפניה, יצרף המשתמש מסמכים רלוונטיים לבקשה או דיווח כאמור, במידה ורלוונטי. 

לידיעת המשתמש, לצורך מניעת שימוש בלתי מורשה,  עומדת בפני המשתמש אפשרות לחסימות רכישות תוך – יישום ("In-App Purchases") באמצעות התאמת הגדרות המכשיר של המשתמש. יובהר כי, האמור לעיל הינו בגדר המלצה בלבד ושימוש באפשרות זו, לרבות כל תקלה, הינה באחריות המשתמש בלבד ואין בכך בכדי לגרוע מאחריותו ביחס לשימוש בלתי מורשה בחשבון ו/או באפליקציה.

4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להשעות או לבטל את החשבון ו/או שירותי החברה ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים.
4.7. החשבון יהא זמין לרשות בעל ההחשבון באמצעות האתר ויכלול מידע אודות פעילות המשתמש במסגרת שירותי החברה אשר ניתנים לו, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, בשירותים הבסיסיים או בשירותים הנוספים, פרטי החיובים בהם חויב על ידי החברה, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכדומה לרבות דף חשבון המתייחס לתקופה של עד שלוש שנים וחשבונית מס כחוק.
4.8. בעל החשבון אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.
4.9. הוספת רכבים:

במידה ומשתמש יבקש להוסיף לחשבון רכב הרשום תחת חשבון אחר, יותנה הדבר באישור המשתמש כי הרכב הינו בבעלותו ו/או כי הוא מורשה לעשות בו שימוש ולהוסיפו לחשבון. במקרה זה תהא לחברה הזכות לגרוע מחשבון רכב שהובהר כאמור כי הוא בבעלות אחר ו/או מורשה לשימוש של אחר. לחברה תעמוד הזכות ליידע את בעל החשבון (ממנו נגרע הרכב) על דבר גריעת הרכב, בדואר אלקטרוני או במסרון או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון. כן תעמוד לחברה הזכות לסרב לבקשה להוספת רכב לחשבון בעל החשבון, לפי שיקול דעתה.

במידה ויבקש משתמש אשר החשבון אליו משוייך רשום לשירותים נוספים, להוסיף רכב נוסף לחשבון, יראה הוא כמי שרשם אף את הרכב הנוסף לכלל השירותים אשר להם היה רשום החשבון טרם מועד הוספת הרכב, ויחוייב בתשלום נוסף בגינו ככל שאלו תנאי השירות הנוסף, וככל שלא נקבע אחרת מפורשות בתנאי השירות הנוסף. על בעל החשבון מוטלת האחריות לבחון את טיב השירותים הנוספים ולהורות על ביטולם עבור רכב ספציפי, ככל שהדבר ניתן או עבור כל הרכבים בחשבונו.

5. תנאים נוספים לעניין שימוש בשירותים

5.1. הנחות "תו תושב"

(1) יובהר כי לחברה אין אפשרות לדעת האם משתמש זכאי להנחת תושב מכוח "תו תושב" ובעלי תווי תושב החונים בחניונים ו/או בחניות כחול לבן ברשות המקומית הרלוונטית, לא יהיו זכאים לכל הנחה בעת תשלום באמצעות מערכת החברה.

במקרה ובעל חשבון מחזיק ב"תו תושב" עליו להתעדכן אל מול הרשות המקומית הרלוונטית האם עליו להפעיל חניה באמצעות מערכת החברה, אם לאו.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לבעל חשבון בגין תשלום ששילם הואיל והפעל חניה באמצעות מערכת החברה ברשות מקומית בה יש לו "תו חניה".

(2) על אף האמור, יובהר כי ישנן רשויות מקומיות מעדכנות באופן שוטף ואוטומטי את החברה בנוגע לרכבים בעלי תווי התושב ובעבור רשויות אלה הנחות אלו יעודכנו, לכל הפחות, לאחר יום עסקים אחד ממועד קליטת ההנחה במערכת החברה ובעלי החשבון הרלוונטי יקבל את מלוא ההנחה המגיעה לו גם במסגרת שימוש במערכת החברה.

יובהר כי, עדכון הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת הנחה כאמור, וכן ווידוא כי הפרטים עודכנו הן במסגרת החשבון והן אל מול הרשויות המקומיות הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תשא בכל אחריות ו/או תחויב במתן זיכוי במקרה בו לא עודכנו הפרטים ו/או בגין כל סיבה אחרת אשר אינה באחריותה ו/או בשליטתה, לרבות אישור מטעם הרשות המקומית.

5.2. תעריפים, הטבות ומבצעים

(3) תעריפי שירותי החברה (הבסיסיים והנוספים) ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או כל ספק שירות מטעמה. החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי החברה באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה (לרבות האתר, האפליקציה והמוקד הטלפוני), וככל שתבקש לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה באחת או יותר מפלטפורמות החברה. עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תצטרף לתעריפי שירותי החברה, בהתאם לקביעת החברה.
(4) החברה תציין את תנאי שירותי החברה ותעריפיהם באתר ובהתאם לשיקול דעתה בפלטפורמות החברה הנוספות והינה רשאית להפריד בין החיובים השונים המבוצעים בקשר עם שירותיה השונים.
(5) המשתמש הינו האחראי הבלעדי לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם. בעת שימוש בשירותי החברה (לרבות שימוש ו/או רישום לשירותים הנוספים) ייראה המשתמש כמי שאישר את התעריפים והתשלומים הנגבים ממנו בין אם הם נגבים מטעם החברה ו/או על-ידי ספק השירות ו/או תשלומים הנגבים במסגרת שירותי תשלום אגרת חניה ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או כל תשלום אחר הנעשה מכל מקור הקשור לחברה. 
(6) החברה רשאית, בכל עת לעדכן ולשנות את תעריפי שירותי החברה ו/או תעריפי המבצעים ו/או ההטבות, בין בהתאם לדרישות הרשויות המקומיות ו/או ספקי השירות ו/או צד שלישי כלשהו ובין בהתאם לשיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת. החברה תיידע את בעל החשבון אך ורק בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, ככל שאלו מפורטות. ככל שיבוצע שינוי בתעריפי שירותי החברה כאמור, יפורסם הדבר באתר האינטרנט וכן תישלח הודעה אלקטרונית על כך ו/או הודעה באמצעי הרלוונטי במסגרתו מופעל השירות אשר בו יתעדכנו התעריפים. באחריות בעל החשבון להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מבעל החשבון כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי התעריפים. ניתנה הודעה כאמור, יהא בעל החשבון רשאי להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות עימה ו/או ביטול השירות הרלוונטי בהתאם לקבוע בתנאים אלו. לא נתן בעל החשבון הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאים.
(7) יובהר כי כל הטבה שתינתן בקשר עם שירותי החברה אינה ולא תחשב כעסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 , אלא אם כן נאמר אחרת באופן ספציפי בתנאי ההטבה, ובתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין בעל החשבון לחברה ביחס לאותו השירות, בהתאם לתנאים בהם ניתנו שירותים אלו בטרם מתן ההטבה, לרבות תנאי התשלום, ללא כל צורך בהודעה על כך מצד החברה למשתמש וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.

5.3. תשלומים, פירוט תשלומים וחשבוניות

(1) תשלום בגין שירותי החברה ייעשה באמצעות חיוב כרטיס האשראי של בעל החשבון או כל אמצעי תשלום אחר אשר יעודכן ויאושר על ידי החברה. החברה רשאית לוודא את תקינות אמצעי התשלום מפעם לפעם, על כך המשתמע מכך, אך הדבר לא יגרע מאחריותו של המשתמש לוודא את תקינות אמצעי התשלום ולעדכן את החברה באופן מידי ביחס לכל שינוי באמצעי זה.
(2) החשבונית החודשית תעמוד לרשותו של בעל החשבון בחשבון באתר ובאפליקציה. אחת לחצי שנה יישלח פירוט תשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני אשר עודכן בחשבון ככל ועודכן, וככל שלא נשלח פירוט תשלומים קודם לכן.
(3) בעל החשבון רשאי לבקש כי פירוט התשלומים החצי שנתי יישלחו לכתובת מגוריו בדואר רגיל וזאת באמצעות פנייה דרך האתר ו/או מוקד השירות הטלפוני של החברה ובכפוף לכך שכתובת המגורים עודכנה בחשבון. בעל החשבון יישא בעלות דמי המשלוח.

5.4. בירורים אודות חיובים ומתן וזיכויים

(1) בעל  החשבון רשאי לפנות לחברה בבקשה לקבלת מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב. יובהר כי, במקרה של השגה ו/או טענה ביחס לחיוב כלשהו ("השגה על חיוב"), על בעל החשבון לפנות לחברה באופן מידי ובכל מקרה לא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו. כל בקשה לבירור ו/או השגה ביחס לחיובים תכלול את הפרטים הבאים:

 • בעל חשבון פרטי: שם בעל החשבון, מס' תעודות זהות וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המוזן בחשבון.
 • בעל חשבון עסקי: שם איש הקשר, מס' החברה (ח.פ.) ומס' חשבון הבנק המוזן בחשבון.  
 • תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, לרבות סכום ומועד השירות בגינו חויב ו/או מועד החיוב (לפי הרלוונטי).   
 • כמו כן, במידה והפנייה נעשית לצורך השגה על חיוב, מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי, בצירוף, אסמכתאות רלוונטיות.  

(2) נעשתה פניית בעל החשבון בעל פה אל החברה, רשאית החברה לדרוש כי תשלח אליה פנייה בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.
(3) החברה תמסור את מידע הנדרש על פי שיקול דעתה של החברה  ו/או תוצאות בדיקת ההשגה על החיוב בתוך 14 ימי עסקים. ככל שיידרש על-ידי החברה, תהא היא רשאית להאריך את מועד בדיקת ההשגה על החיוב ב- 30 ימי עסקים נוספים ו/או לדרוש מידע או אסמכתאות נוספות. 
(4) מצאה החברה כי השגה על חיוב הינה מוצדקת, אמצעי התשלום יזוכה על יד החברה בתוך 14 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר. סברה החברה כי ההשגה על החיוב אינה מוצדקת, תשלח הסבר בעניין זה בכתב או באמצעות נציג שירות מטעם החברה. 
(5) במידה ולא נשלחה לחברה השגה לחיוב במהלך 30 הימים מיום הפיכתו לזמין, יראה החיוב כמוסכם בין הצדדים ולבעל החשבון לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.

5.5. שירותי תשלום אגרת חניה

(1) שירותי תשלום אגרת חניה מעניקים למשתמש אמצעי לתשלום דמי חניה בגין שימוש במקומות חניה ציבוריים מוסדרים. 
(2) תעריף דמי החנייה, הפעלה ו/או הפסקה של השירות:

 דמי החניה בהם יחויב החשבון על ידי החברה יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה (להלן: "דמי החניה").  

הפעלת, הארכת או הפסקת החניה תתבצענה לאחר קליטת הוראת המשתמש בשרתי החברה ובהתאם לכך יבוצעו החיובים. ביצוע פעולות אלו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

למען הסר ספק, בהעדר דיווח של המשתמש על הפסקת החניה, יחויב הוא בתשלום עבור זמן החניה המקסימאלי המותר באותו אזור חניה, תוך התחשבות בשעת סיום החנייה המוסדרת לאותו היום. 

בכל הפעלה של שירותי תשלום אגרת החניה, החברה תקבל את נתוני מיקום המשתמש ותעדכן את מיקום החניה באמצעות הקואורדינאטות שנשלחו באמצעות הטלפון הסלולארי. שימוש בנתונים אלו על ידי החברה הינו כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.

(3) אחריות המשתמש לחנייה על פי הוראות הדין:

אין בשירותי תשלום אגרת החניה כדי להקנות למשתמש זכות לעשיית שימוש בשטחי חניה כלשהם, למעט חניה בהם לפרק הזמן המותר על פי חוק העזר הרלוונטי לאזור החניה ועל פי התמרור (ככל שרלוונטי). האחריות להסדרת מקומות חניה ציבוריים ולקביעת גובה דמי החניה בגין השימוש במקומות חניה אלה, מצויה באחריותן הבלעדית של הרשויות בלבד. על המשתמש להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית. בכל מקרה בו יושת על המשתמש דו"ח בגין חניה שלא כדין, יהא זה באחריות המשתמש לפעול ו/או לערער על מתן הדו"ח בפני הרשות המקומית הרלוונטית.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לוודא ביצוע חנייה על פי דין לרבות מיקומה, שלטי עזר, שעות החניה הנהוגות במקום החניה המבוקש ואת זכותו לחנות במקום זה. ידוע למשתמש כי הרשות המקומית היא המנהיגה את הסדרי החניה המקומיים, לרבות שעות החניה ומקומות החניה המותרים ועליו לפעול בהתאם לשילוט הרשות המקומית והוראותיה האחרות. למשתמש לא תעמוד כל טענה כנגד החברה בדבר שימוש בשירות החניה שלא בהתאם להוראות הרשות המקומית. למען הסר ספק עצם הפעלת החנייה אינו מהווה אישור מטעם החברה כי החנייה הינה על פי דין והחברה לא תשא בכל אחריות לעניין זה.

(4) תיקון חנייה אוטומטי:

משתמש אשר חנה את רכבו ברשות מקומית אחת, אולם הפעיל בשוגג חניה ברשות מקומית סמוכה הגובלת עם הרשות המקומית בגינה הופעלה החניה, נותן הסכמתו לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות (ובמקרים רלוונטיים מדיניות הארגון בו מוגדר המשתמש), יבוצע תיקון אוטומטי לחניה ("תיקון חניה אוטומטי"). במסגרת תיקון החניה האוטומטי תסתיים החניה השגויה שהופעלה, בגינה יחויב המשתמש בדמי חניה מלאים בהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות שנבחרה על ידו, ותופעל מחדש חניה ברשות המקומית בה חנה המשתמש בפועל. חיוב המשתמש בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המשתמש ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה חנה בפועל. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות תיקון החניה האוטומטי, והאחריות לחניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המשתמש בלבד. כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המשתמש להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית. 

(5) תזכורת להפעלת חניה:

המשתמש נותן הסכמתו כי בעת חניה ברשויות התומכות בכך, תשלח אליו לטלפון הסלולארי הודעת טקסט להזכיר לו להפעיל חניה במידה והמערכת זיהתה כי לא הפעיל חניה באמצעות מערכת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי החברה אינה מתחייבת לספק את שירות התזכורת להפעלת חניה, והאחריות להפעלת חניה ברשות המקומית חלה על המשתמש בלבד.

(6) צייד חניה:

א. מסייע לך במציאת חניון בקרבת היעד אליו אתה מעוניין להגיע באמצעות הצגת מיקומי חניונים, זמינות ומחירי חניונים, ומאפשר שירות ניווט (באמצעות אפליקציית waze) המציג בפניך את הדרך בין המקום בו הינך נמצא לנקודת יעד אשר תיבחר על ידך.

השימוש בשירות הניווט של אפליקציית waze הינו בכפוף לתנאי השימוש של waze  ומדיניות הפרטיות שלה, כפי שמצויות באפליקציה שלה.

ב. על מנת שפנגו תוכל להעניק את השירות, על שירות המיקום במכשירך להיות מופעל. כמו כן שירות זה כפוף לאמור בסעיף ‏5.7 "שירותים מבוססי מיקום והודעות טקסט", שלהלן.
ג. במסגרת השירות, ייתכן ויוצגו נתוני תפוסה בחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא, כשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

 1. תעריפי החנייה המחייבים הינם התעריפים המפורטים בחניון גופו.
 2. פנגו ו/או החניונים אינם מתחייבים לאמיתות ו/או דיוק בנתוני התפוסה.
 3. הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא יחייב ולא יטיל אחריות על החברה ו/או על החניונים.

(7) זיכויים בגין אגרת חנייה:

למען הסר ספק, לחברה אין כל סמכות ואינה מחויבת לזכות את המשתמש בגין אגרת חניה אשר נגבתה ממנו באמצעות שירותיה והאגרה הינה בבעלותן הבלעדית של הרשויות המקומיות ורק להן הסמכות להורות על זיכוי כאמור.  ככל שביקש משתמש לזכותו בגין אגרת חניה ששילם, עליו לפעול אל מול הרשויות המקומיות בלבד לשם זיכויו וזאת אף במקרים בהם שולמה האגרה וניתן דו"ח בגין אותה החניה. לצורך טיפול ובירור בנושאי זיכויים כאמור, המשתמש מסכים ומאשר כי יועבר מידע מהרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו לחברה, בדבר דו"חות חניה שנרשמו לרכבו.

(8) עמלות בגין שירותי אגרת חנייה:

למען הסר ספק החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי תשלום אגרת החניה באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה, וככל שתבקש לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה בפלטפורמה הרלוונטית, על פי שיקול דעתה. 

עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא מצטרפת לדמי החניה.

5.6. שירות החניונים והחניון המהיר

(1) להלן דרכי התשלום במסגרת שירות "החניונים":

 • באמצעות סריקת ברקוד (קוד QR)- (1) נכנסים לאפליקציה ללשונית תשלום בחניונים; (2) בוחרים את אפשרות סריקת הברקוד; (3) סורקים את הברקוד המופיע על כרטיס החניה; (4) מקבלים אישור שהסריקה נקלטה במערכת.
 • באמצעות הזנת קוד פנגו המופיע על גבי כרטיס החניה- (1) נכנסים לאפליקציה ללשונית תשלום בחניונים; (2) בוחרים באפשרות הזנת הקוד; (3) מזינים את הקוד באפליקציה; (4) מקבלים אישור שהזנת הקוד נקלטה במערכת.
 • שירות "החניון המהיר"- נרשמים לשירות "החניון המהיר" אשר במסגרתו עם כניסת הרכב לחניון המשתתף בשירות, תשלח הודעת SMS לטלפון הנייד המעודכן בחשבון הלקוח בחברה, אשר בו יהיה לינק שלחיצה עליו תיתן הוראה לתשלום החניה באופן אוטומטי עם יציאת הרכב מהחניון.

(2) הפעלת חניה באמצעות השירות הינה בעלות של 1 ₪ להפעלה, למעט מקרים בהם החשבון רשום לשירות Pango Simple שאז השירות ניתן ללא עמלה.

תושבי תל אביב יהיו זכאים להנחה של 50% בעמלת הפעלה בחניוני אחוזת החוף.

(3) השירות ניתן אך ורק בחניונים המפורטים ברשימת החניונים המופיעה באתר ובאפליקציה. רשימת החניונים המשתתפים בשירות "החניון המהיר" נתונה לשינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שינוי יעודכן ברשימת החניונים באתר ו/או באפליקציה.
(4) המשתמש נותן הסכמתו כי לצורך מתן השירות מספרי הרכבים בחשבונו יועברו לחניונים המשתתפים בשירות וכן מאשר לחניונים המשתתפים בשירות להעביר מידע לחברה בדבר הגעת הרכבים שבחשבונו לחניון.

אישור זה מצד המשתתף יחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת בעלי החניונים ומפעיליהם העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.

(5) תעריף דמי החניה נקבע על ידי הנהלות/בעלי החניונים המשתתפים בשירות זה.
(6) המשתתף מאשר לחברה לשלוח אליו לטלפון הסלולארי הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות טקסט בגין שירות, כגון, אך לא רק, הודעה על אישור חברת האשראי לתשלום והודעה כי התשלום אושר והמשתמש רשאי לצאת מהחניון.
(7) בעת אישור המשתמש לתשלום באמצעות שירות "החניון המהיר" יחוייב כרטיס האשראי שבחשבון אליו משוייך המשתמש, באופן אוטמאטי, בתעריף המלא אותו גובה החניון במועד הרלוונטי, בהתאם למשך זמן החניה.
(8) על אף האמור, השירות כן יאפשר לממש הנחות כדלהלן:

 • תעריפי סופ"ש/ערב מוזלים, הניתנים באופן קבוע;
 • הנחות בלעדיות ללקוחות החברה, כפי שיינתנו מעת לעת;
 • הנחות תושב ו/או הנחות סטודנט קבועות בחניונים התומכים בהנחות מסוגים אלו דוגמאת בחניוני אחוזת החוף לתושב תל אביב ולסטודנט אוניברסיטת תל אביב אשר רשם רכבו במנהל הסטודנטים.

(9) הנחות אחרות בתעריפי החניונים, הניתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החניון, לא ניתנות למימוש באמצעות שירות זה ולשם ניצול הנחה כלשהי בתעריפי החניון, יש לשלם בעמדות התשלום הפרוסות ברחבי החניון ולא באמצעות שירות זה.

כמו כן, למערכת החברה אין אפשרות לזהות רכב הנושא תו נכה, ולכן אין באפשרותה להעניק הנחות בחניונים לבעלי רכבים כאמור. על כן, לבעל רכב הנושא תו נכה אשר זכאי להנחות בחלק מהחניונים, מומלץ , ככל שחפץ הוא בהנחה כאמור, לשלם בעמדות תשלום החניון המאפשרות הנחה לרכב הנושא תו נכה.

(10) האחריות לעניין מימוש הנחות בתעריפי החניון מוטל על המשתמש בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו, מאי מימוש הנחה כלשהי בתעריפי החניון, עקב ביצוע התשלום באמצעות השירות.
(11) אופן התשלום עבור השירותים

א. תשלום דמי החניה בהתאם לתעריפים שקבעו הנהלות החניונים המשתתפים בשירות זה, באמצעות כרטיס האשראי או הוראת קבע המעודכנים בחשבונך במערכות פנגו.
ב. תשלום באמצעות הוראת קבע יחויב בסוף כל חודש, בעוד תשלום בכרטיס אשראי יחויב מיד בתום כל חניה. פנגו תהיה רשאית לשמור מסגרת תשלום בכרטיס האשראי מרגע הכניסה לחניון לצורך הבטחת התשלום ביציאה.
ג. את החיובים בגין החניה בחניונים אשר שולמו בכרטיס אשראי ניתן לראות באופן מיידי, עם יציאת הרכב מהחניון בחשבונך באתר פנגו ובאפליקציה וככל ששולמו בהוראת קבע, ניתן יהיה לראותם ב-1 לחודש הקלנדארי העוקב לחודש בו בוצעו החניות.
ד. חשבוניות בגין השירות, אשר התשלום במסגרתו בוצע בכרטיס אשראי, תופקנה מיד בתום החניה וביצוע חיוב התשלום, לכתובת הדוא"ל המעודכנת בחשבונך וכן לחשבונך באתר החברה ובאפליקציה. חשבוניות בגין השירות, אשר התשלום בגינן בוצע באמצעות הו"ק, תופקנה לחשבונך באתר האינטרנט של פנגו, ובאפליקציה ב-1 לחודש הקלנדארי העוקב לחודש בו בוצעו החניות.
ה. למען הסר ספק, תשלום דמי החנייה הנו עבור זכות החניה בחניון בלבד ולא עבור כל שירות אחר, לרבות שירותי שמירה, השגחה וכד' ולפיכך, לא יחולו בנסיבות העניין הוראות חוק השומרים התשכ"ז- 1967 וחובות הכלולות בו ואין בתשלום זה כדי להטיל חובה כלשהי על מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם.
ו. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכבים בחשבונך בחניון מהחניונים המשתתפים בשירות, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.
ז. באפשרותך להסיר את שירות "החניון המהיר" לאחר הרישום, בכל אחת מהדרכים המפורטות בסעיף ‏15 להלן.

5.7. שירותים מבוססי מיקום והודעות טקסט

(1) שירותים מסוימים של החברה הינם מבוססי מיקום ו/או קבלת הודעות טקסט. באחריות הבלעדית של המשתמש לוודא כי המכשיר ממנו נעשה שימוש בשירותים מחובר לשירותי המיקום (GPS), כי שירותי מיקום אלו  מופעלים, כי המשתמש העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו וכי ה-GPS זיהה את מיקום הפעלת החניה. כמו כן, באחריות הבלעדית של המשתמש לוודא כי מכשירו ו/או חשבון הטלפון הסלולארי שברשותו הינו תקין, באזור בעל קליטה, וכן מאפשר קבלת הודעות טקסט. לחברה לא תהא כל אחריות לכל טענה ו/או נזק אשר ייגרמו לאור אי תקינות המכשיר ו/או היעדר חיבור והרשאות לשירותי מיקום ו/או קבלת הודעות טקסט ו/או בעיות קליטה, הן לאור מעשה ו/או מחדל של המשתמש, הן לאור תקלה אצל ספק השירותים הסלולאריים של המשתמש, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות וכדומה.  
(2) בנוסף לאמור לעיל, כאשר החברה מספקת שירותים (הן בסיסיים והן נוספים) אשר הינם מבוססי מיקום, מתבצעת דגימה של מיקום הרכב, בהתאם לקואורדינאטות המועברות מהטלפון הסלולארי של המשתמש (ככל שמדובר ב-Smart Phone) אחת לתקופת זמן מוגדרת, אשר יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי וזאת בין היתר משיקולי צמצום צריכת סוללת הטלפון הסלולארי ושיקולי גריעה בביצועי מערכת הטלפון הסלולארי. 

5.8. קבלת והעברת מידע לצדדים שלישיים

(1) החברה תעביר מידע מסוים ביחס למשתמש לצדדים שלישיים, הן לצורך מתן השירותים והן לצרכים נוספים, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.
(2) מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות לעניין זה, בפרט, המשתמש מסכים כי הפרטים הנדרשים מחשבון המשתמש כגון פרטי אשראי, מספר רכב וכדומה, יועברו על ידי החברה לספק השירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות ו/או חיוב המשתמש בגין רכישת השירות.
(3) כמו כן, המשתמש נותן הסכמתו כי החברה תקבל מידע הנוגע לרכבו, לרבות מיקומו של הרכב, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה, לרבות חניונים.
(4) הואיל והחברה מעניקה שירותים לרשויות המקומיות בקשר עם שירות תשלום אגרת החניה, ועם חניונים בקשר עם תשלום דמי חניה בחניונים, המשתמש נותן לחברה הסכמתו להעברת כל הפרטים הנחוצים לרשויות המקומיות לשם הטיפול השוטף בנושאי הסדרי החניה המקומיים בתחומן, לרבות טיפול בתביעות והליכים משפטיים שונים, בקשר עם תשלום אגרת חניה ולחניונים בקשר עם הטיפול השוטף בהסדרי החניה בחניונים ותשלום דמי החניה.

למען הסר ספק, סעיפים קטנים ‏(3) ו-‏(4) לעיל יחשבו כסעיפים לטובת צד שלישי, לרבות לטובת בעלי החניונים ומפעיליהם העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.  

6. שימוש בשירותים שלא באמצעות בעל החשבון ו/או מכשיר סולארי בבעלותו ו/או מתן היתר שימוש לאחר.

6.1. סעיפי הוראות זה יחולו על כל משתמש אשר עושה שימוש בשירותים ואשר אינו בעל החשבון, לרבות משתמש מורשה, עובד מטעם ארגון וכדומה ו/או בעל חשבון אשר מתיר שימוש לאחר.
6.2. בעל החשבון אשר מתיר שימוש למשתמש מורשה מטעמו, מצהיר ומתחייב כי המשתמש קרא ואישר את התנאים. על בעל חשבון אשר יצרף לחשבונו מספר טלפון נוסף אשר יוכל לעשות שימוש בחשבון  מוטלת האחריות לעדכן את בעל מספר הטלפון המצטרף לחשבון, אודות האמור בתנאי שימוש אלה ואודות תנאי שירותי החברה אליהם מצורף חשבונו, לרבות תעריפיהם ותנאי השימוש הרלוונטיים לגביהם. בעל החשבון יהא אחראי לכל טענה ו/או צביעה ו/או דרישה לעניין זה. הקנה בעל החשבון גישה לאחר, מדעת או שלא מדעת, לא תהא החברה אחראית לשימוש הנעבר בחשבון.
6.3. מובהר ומודגש כי פרטיו של המשתמש ונתונים אודות מיקום וזמני החניה שלו מצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל החשבון (המשלם עבור השירות). משתמש המבקש לעשות שימוש בשירותים אליהם מצורף החשבון, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל החשבון, יכול לעשות כן על ידי שימוש בהם באמצעות אחת מפלטפורמות החברה, בכפוף לפתיחת חשבון פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין השירותים. 
6.4. על בעל חשבון אשר יצר חשבון באמצעות מספר טלפון ו/או מכשיר סלולארי שכבר אינו בבעלותו, האחריות הבלעדית לסגור את החשבון (כמפורט מטה) ו/או להסיר את האפליקציה ו/או להודיע לחברה על עדכון הפרטים, על פי הרלוונטי. החברה לא תשא בכל אחריות לשימוש דרך החשבון באמצעות המכשיר ו/או מספר הטלפון הסלולארי אשר הועבר והמשתמש לא יהיה זכאי לקבלת זיכוי לעניין זה.

7. ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

7.1. חלק מהשירותים הנוספים המוצעים על ידי החברה מסופקים על ידי צדדים שלישיים, ספקי שירות, איתם התקשרה החברה. בעת רישום לשירותים אלו, המשתמש מעניק לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך השימוש בשירותים, להעביר מידע רלוונטי לספק השירותים (לרבות שם, מספר טלפון, מספר רכב ומיקום) לספק השירותים הרלוונטי, לצורך אספקתם.
7.2. כל שירות נוסף כאמור יהיה כפוף לתנאי השירות הספציפיים והרלוונטיים לו ועל המשתמש הנרשם לשירות הנוסף לקרוא את תנאיו ולוודא כי הם מתאימים לצרכיו וכי הוא מסכים להם.

8. הצהרות המשתמש

בעת שימוש בשירותי החברה, המשתמש מצהיר ומאשר כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים ולקבל את שירותי החברה. במידה ואינך מעל גיל 18 השימוש בשירותים מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש בשירותים.

9. קניין רוחני ורישיון שימוש והגבלות שימוש

9.1. האתר, האפליקציה, שירותי החברה והתוכן (כהגדרתו לעיל), הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותי החברה בכפוף ובהתאם להוראות התנאים. למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בתנאים הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה אשר נשמרות במלואן על ידי החברה ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותי החברה מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או הצדדים השלישיים.
9.2. המשתמש יעשה שימוש באתר, באפליקציה, בשירותי החברה ובתוכן בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש בשירותי החברה ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותי החברה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותי החברה.
9.3. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, האפליקציה ושירותי החברה ולתפעולם התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או האפליקציה ו/או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר ו/או האפליקציה, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי החברה על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר ו/או מהאפליקציה בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק משירותי החברה לרבות האתר ו/או האפליקציה ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה לתוך תוכנה או אתר או אפליקציה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בשם החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש בכתב מהחברה.
9.4. החברה רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או ובשירותי החברה במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לחברה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי החברה מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

10. שדרוגים, שינויים ותמיכה טכנית

החברה עשויה מפעם לפעם לבצע שדרוגים ו/או עדכונים ו/או שינויים של האתר ו/או האפליקציה ואו השירותים, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. המשתמש נותן את הסכמתך לשדרוג ו/א שינוי אוטומטי כאמור, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל גרסה משודרגת ו/או מעודכנת. החברה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת לחברה באמצעות פלטפורמות החברה ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית לשנות, לעדכן, להשהות ו/או לסיים את שירותי החברה בכל עת, ללא אחריות למשתמש. ככל שהמשתמש מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, המשתמש נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. עצם המשך שימוש לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתו והסכמתו של המשתמש לשינויים.
 

11. פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה מתארת ​​את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש והינה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 

12. היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות החברה

12.1.    למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר, האפליקציה ושירותי החברה ניתנים כמות שהם  ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות ("AS-AVAILABLE"), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת.
12.2.    החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ו/או כי תקלות יתוקנו.
12.3.    כמו כן, החברה רשאית לשנות את השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותי החברה, לא הודעה מוקדמת למשתמש.
12.4.    השימוש בשירותי החברה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המשתמש אשר הינו האחראי הבלעדי לתקינות ו/או זמינות מלוא השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת שירותי החברה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.
12.5.    המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת והרשת הסלולארית. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים ו/או תקלות במכשיר ו/או אי התאמה ביחס להגדרות ולהרשאות אשר הזין המשתמש במכשיר וכדומה. המשתמש מתחייב כי לא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל. השימוש בשירותי החברה הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. 
12.6.    ככל ששירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות ניתנים על-ידי ספק שירות חיצוני, לא תישא החברה באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות בלבד ועל המשתמש לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה לעניין השירות המסופק.  
12.7.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותי החברה, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש ו/או לשירותים, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.
12.8.    החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו לבעל החשבון, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי התנאים. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות  או הסכומים אשר שילם בעל החשבון בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום דו"ח/ות אלו על ידי משתמש) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב בעל החשבון בשל כך. החברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי וכן בגין אי אספקת שירותי החברה ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים כלשהם, אשר בעל החשבון נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה, ללא תשלום עבורם. 
12.9.    ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

13. שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת שירותי החברה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין.

14. מסרי שירות, דברי פרסומת ודיוור ישיר

לצורך מתן השירותים וכחלק מהם, החברה תשלח לכתבות הדוא"ל ו/או מספר הטלפון של המשתמש מסרי שירות כגון חשבוניות, הודעה על סיום חנייה, הודעה על בדיקת הרכב וכדומה ("מסרי שירות"). מסרי שירות אלו הכרחיים לצורך שימוש בשירותים ועל כן, משתמש אשר יבקש שלא לקבלם לא יוכל לעשות שימוש בשירותי החברה.

כמו כן בעת רישום לשירותי החברה (הן בעת יצירת חשבון ו/או מסירת פרטי התקשרות בכל דרך) המשתמש מאשר כי הינו מסכים לקבלת דברי פרסומת לכל אמצעי ההתקשרות אותם מסר כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (אלא אם סירב מפורשות). בכל עת, באפשרותך להורות על ביטול ההרשאה לקבלת מסרים שיווקים כאמור לעיל ולבקש את הסרת מרשימת התפוצה במסגרת דבר הפרסומת עצמו ו/או באמצעות "צור קשר" באתר ו/או באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת support@pango.co.il ו/או בפנייה לשירות הלקוחות של החברה.

15. סיום ההתקשרות

15.1. הינך רשאי להפסיק את התקשרותך עם החברה בכל עת באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות ב-4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום לכתובת המפורטת בתחתית העמוד ובחשבונך באתר האינטרט (ביחס לשירותים אליהם ניתן להירשם באמצעות האינטרנט ולמעט סגירת החשבון).

על מנת שיוסר השירות בפניה באמצעות דוא"ל, "צור קשר" באתר ובדואר רשום עליך לציין את מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת פנגו, את מהות הפניה ופרטי התקשרות- דוא"ל או טלפון, למקרה שמוקד שירות הלקוחות יבקש ליצור עמך קשר.

15.2. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים.
15.3. למען הסר ספק, בבקשתך לביטול שירות זה (למעט ביחס לשירות החניון המהיר), הינך מבקש את סגירת חשבונך בחברה. את שירות החניון המהיר ניתן להסיר ללא ביטול החשבון, בתנאים המפורטים לעיל.
15.4. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות בעל החשבון לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה או בגין כל שירות משירותי החברה או בגין התחייבויות אחרות של בעל החשבון אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות. היה והופסקה ההתקשרות באמצע חודש, יחוייב בעל החשבון באופן יחסי בהתאם למספר הימים בהם היה רשום לשירות.
15.5. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם בעל החשבון או לחסום חשבון מלבצע פעולות, כדלקמן: (1) קיימת בעיה בחיוב בעל החשבון באמצעי התשלום אשר נמסר על ידו; (2)  המשתמש מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו; (3) התקבלה תלונה מטעם צד שלישי ביחס לשימוש לא מורשה בחשבון ו/או במספר הטלפון ו/או מכשיר הטלפון הסלולארי ו/או מספר הרכב (4) המשתמש הפר את תנאי, לרבות התחייבותו לביצוע תשלומים; (5) בעל החשבון מסר לחברה מידע שאינו נכון.

16. כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שליש, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

17. צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

פנגו פיי אנד גו בע"מ

כתובת: הסיבים 49 פתח-תקווה, ישראל.

מוקד שירות לקוחות: 4500*

כתובת דוא"ל: support@pango.co.il.

באמצעות צור קשר