תנאי שירות - תיקון פנצ׳ר

 

שירות "תיקון פנצ'ר" מאפשר לבעל החשבון ולנהגים בחשבונו לתקן פנצ'ר, ללא עלות נוספת על עלות שירות זה, בכל זמן וללא הגבלת מספר פעמים, באחת מתחנות השירות הפרוסות ברחבי הארץ.

השימוש בשירות הינו בכפוף להוראות מסמך זה ולתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ולמידע המופיע באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו בכתובת www.pango.co.il .

חשוב לדעת:

שירות "תיקון הפנצ'ר" יחול (באופן אוטומטי) על כל הרכבים הפרטיים המצויים בחשבון הלקוח וכן עבור כל רכב פרטי שיצורף בעתיד.

בהתאם, התשלום הינו תשלום חודשי, עבור כל רכב פרטי המעודכן בחשבון.

השירות ניתן יהיה למימוש בתוך 24 שעות ממועד הרישום.
השירות יינתן רק לרכבים פרטיים (כהגדרתם בפקודת התעבורה [נוסח חדש]) אשר הינם בבעלות פרטית, למעט: מונית, רכב אספנות, רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב, רכב שמשקלו מעל 4 טון, רכב דו גלגלי וכלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית (כהגדרת מונחים אלו בחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו-2005 ובתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010) (להלן: "רכב פרטי" או "רכבים פרטיים", לפי הענין).

על אף האמור לעיל, רכב פרטי בבעלות חברה קטנה המעסיקה עד 10 עובדים ומחזיקה בבעלותה עד 10 כלי רכב פרטיים לכל היותר, יהא זכאי לקבלת את שירות "תיקון הפנצ'ר", בכפוף לאישור פנגו. לעניין זה יובהר, כי רישומי BDI בדבר נתוני חברה קטנה כאמור לעיל, ישמשו ראיה לכאורה לנכונותם.

השירות יינתן לרכב בהתאם למדיניות נותן השירות ובכפוף להוראות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מנהל תנועה/אגף רכב ושירותי תחבורה בדבר הצמיג והטיפול בו (להלן: "הוראות משרד התחבורה").

למען הסר ספק, במקרים הבאים, אשר מהווים חלק מהרשימה המופיעה בהוראות משרד התחבורה, לא יינתן השירות:

כאשר יש שפשופי דפנות חזקים והעלמות האותיות המוטבעות בדופן הצמיג ו/או כאשר סימוני התקנים בצמיג מחוקים.
כאשר אין תאריך ייצור על הצמיג ו/או כאשר הצמיג בן למעלה מ-8  שנים.
כאשר הצמיג עבר יותר מ-4 תיקונים.
כאשר הצמיג ניזוק בכביש לא סלול וברכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו, על פי שירות "תיקון הפנצ'ר", במועד התיקון המבוקש.

הלקוח לא יוגבל בכמות הפנצ'רים התיקונים לתיקון במספרי הרכב הרשומים לשירות "תיקון הפנצ'ר" במערכות פנגו.
שירות "תיקון הפנצ'ר" ניתן אך ורק בתחנות המפורטות באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו בכתובת www.pango.co.il.

רשימת התחנות המשתתפות בשירות "תיקון הפנצ'ר" עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה של פנגו, ומבלי שהדבר יהווה הפרת התחייבויות פנגו בקשר עם מתן שירות "תיקון הפנצ'ר" ו/או יזכה את לקוחות פנגו בפיצוי כלשהו. כל שינוי כאמור, יעודכן באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו.

לשם מתן שירות "תיקון הפנצ'ר" ולצורכי זיהוי, נדרשת פנגו להעביר למפעילי התחנות המשתתפות בשירות, את מס' הרישוי של רכביך הפרטיים המעודכנים בחשבונך. בעת הצטרפותך לשירות הבעת הסכמתך כי: (א) פנגו תעביר למפעילי התחנות המשתתפות את מס' הרישוי של רכביך הפרטיים הדרושים לצורך מתן שירות "תיקון הפנצ'ר"; (ב) פנגו תקבל מידע מהתחנות המשתתפות בשירות, אודות רכביך הפרטיים המצויים בחשבונך והטיפול הכולל אשר ניתן בהם בתחנות המשתתפות בשירות.

אישורך האמור, ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת מנהלי התחנות ומפעיליהם העובדים בשיתוף פעולה עם פנגו.

אופן התשלום עבור שירות "תיקון הפנצ'ר"

פנגו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. באם תחליט פנגו לשנות את מחיר השירות, תיידע היא את לקוחותיה ותבקש את אישורם להמשך רישומם לשירות זה.
תשלום בגין השירות כאמור, ייעשה אחת לחודש באמצעות חיוב אמצעי התשלום המעודכן בחשבונך, בהתאם לפרטים שהזנת במערכת פנגו.
חשבונית בגין השירות תופק לחשבונך באפליקציה ובאתר האינטרנט של פנגו, בכתובת www.pango.co.il. למען הסר ספק, תשלום בגין שירות "תיקון הפנצ'ר" הינו עבור שירות זה בלבד ולא עבור כל שירות אחר, ולפיכך, לא יחולו בנסיבות העניין הוראות דין הקשורות במתן שירותים אחרים זולת שירות "תיקון הפנצ'ר", ואין בתשלום זה כדי להטיל חובה כלשהי על פנגו ו/או מי מטעמה הקשורה בשירותים אחרים כאמור.

אחריות

שירות תיקון הפנצ'ר מופעל על-ידי התחנות המשתתפות בשירות וכפוף לתנאי השירות שלהן.
האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לזמינות השירות, משך ביצועו, מתקני התחנה, מיומנות התחנה והעובדים, טיב השירות וכיוצ"ב, הינה של מפעיל התחנה המשתתפת בשירות.

אין פנגו ו/או מי מטעמה אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי בעל החשבון ו/או מי מהנהגים בחשבון ו/או כלפי צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם הטיפול הניתן לרכב במסגרת  שירות "תיקון הפנצ'ר".

פרטי הלקוח

חשבון המבקש להירשם לשירות "תיקון פנצ'ר", נותן הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או הצטרפותו לשירות "תיקון פנצ'ר", ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב- 1982 וכן למשלוח הודעות דיוור ישיר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, מאת פנגו, על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו וכן בכל הנוגע לאספקת שירות זה.

בעל החשבון יהא רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ופרסומות בדיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבונו באתר האינטרט.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.

סיום התקשרות

פנגו תהא רשאית לבטל את השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא יהא בדבר משום הפרת התחייבויותיה בקשר עם מתן השירות והלקוח לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירות. הודעה על ביטול השירות תישלח ללקוח פנגו לאחת מחלופות דרכי יצירת הקשר הקיימות אצל פנגו.
לאחר הרישום ניתן להפסיק את ההתקשרות עם החברה באשר לשירות זה בכל עת, באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבון הלקוח באתר האינטרט (לשירותים אליהם ניתן להירשם באמצעות האינטרנט).
על מנת שיוסר השירות באמצעות פניה בכתב על הפונה לציין את מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת פנגו, את מהות הפניה ופרטי התקשרות- דוא"ל או טלפון, למקרה שמוקד שירות הלקוחות יבקש ליצור עם הפונה.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.